Loading

JYSK s.r.o.

Aktualizované 23.4.2024
Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
JYSK s.r.o.
Sídlo:
Šoltésovej 14
81108 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/39039/B
Od 14.1.2006, posledná zmena 7.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Henrik Naundrup
  • Mikael Havndrup Nielsen
  • Rami Jensen
  • Signe Lind Jacobsen
IČO:
35974133
DIČ:
2022117900

IČ DPH:

SK2022117900
Podľa §4, registrovaný od 6.2.2006
SK NACE (RÚZ):
47590 Maloobchod s nábytkom, svietidlami a inými domácimi potrebami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
638 983 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • LLG A/S (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 09/2022 do 08/2023 podaná 26.02.2024 ako riadna.

Firma JYSK s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 93 977 746 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 0,95%. Dosiahnutý zisk po zdanení 14 630 091 EUR poklesol medziročne o 2 028 040 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,25% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 93 977 746 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 51 307 080 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 54%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 15,16%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,84%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,98%.

Absolútne ukazovatele

94 689 215 €

0,8 %

29 291 057 €

-5,4 %

24 662 538 €

-10,5 %

17 143 917 €

-10,3 %

13 543 026 €

-15,5 %

Relatívne ukazovatele

31.17 %

-2,1 %

3.14

-0,4

59.32 %

-1,1 %

30.49 %

-0,1 %

1.62

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 9/2022 do 8/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 93 977 746 € 1,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 0 € 0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 42 670 666 € 3,2 %
Náklady na materiál, energie 1 835 405 € 15,2 %
Služby 20 116 318 € 4,8 %
Pridaná hodnota 29 291 057 € -5,4 %
Osobné náklady 9 340 133 € 8,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 083 259 € 10,8 %
Opravné položky 64 300 € 157,2 %
Ostatné výnosy 504 067 € -7,6 %
Iné prevádzkové náklady 110 426 € -22,8 %
Zisk z predaja majetku 21 070 € -5,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 19 282 376 € -11,3 %
HV z finančnej činnosti -764 662 € -32,6 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 18 517 714 € -12,5 %
Daň 3 887 623 € -13,8 %
HV po zdanení 14 630 091 € -12,2 %
EBITDA 20 344 565 € -10,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
24 662 538 € -10,5 %
 
Neobežný majetok 3 917 300 € 13,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 917 300 € 13,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 20 449 061 € -13,7 %
Zásoby 9 381 766 € 15,7 %
Dlhodobé pohľadávky 540 916 € 5,7 %
Krátkodobé pohľadávky 1 066 853 € 69,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 9 459 526 € -34,5 %
 
Časové rozlíšenie 296 177 € -27,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 24 662 538 € -10,5 %
 
Vlastné imanie
17 143 917 € -10,3 %
Základné imanie 638 983 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 63 898 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 810 945 € 3,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 14 630 091 € -12,2 %
 
Záväzky 7 341 752 € -11,1 %
Dlhodobé záväzky 104 317 € 4,0 %
Krátkodobé záväzky 6 484 427 € -12,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 753 008 € -3,1 %
 
Časové rozlíšenie 176 869 € 1,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?