Loading

TI-Hanil Slovakia, s.r.o.

Aktualizované 23.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TI-Hanil Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Krásno nad Kysucou 2203
02302 Krásno nad Kysucou
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/17612/L
Od 26.1.2006, posledná zmena 4.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Ho Jae Lee
  • Jean Philippe Leonard
IČO:
35976209
DIČ:
2022132871

IČ DPH:

SK2022132871
Podľa §4, registrovaný od 10.5.2006
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • TI Automotive Holdings Limited (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma TI-Hanil Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 33 122 869 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,24%. Dosiahnutý zisk po zdanení 965 530 EUR poklesol medziročne o 117 261 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,46% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 18,41%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,17%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,8%.

Absolútne ukazovatele

33 476 307 €

8,7 %

9 399 150 €

-0,4 %

7 502 011 €

7,0 %

973 759 €

-10,7 %

-112 641 €

-215,6 %

Relatívne ukazovatele

28.38 %

-2,7 %

1.22

-0,1

12.87 %

-2,6 %

87.02 %

2,6 %

0.50

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 163 071 € -74,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 32 959 798 € 11,0 %
Zmena stavu zásob 36 235 € -56,1 %
Aktivácia 15 016 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 127 664 € -78,8 %
Náklady na materiál, energie 20 179 808 € 18,4 %
Služby 3 414 241 € 3,2 %
Pridaná hodnota 9 399 150 € -0,4 %
Osobné náklady 7 730 653 € 4,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 245 008 € -45,8 %
Opravné položky 53 257 € 246,3 %
Ostatné výnosy 11 729 € -71,0 %
Iné prevádzkové náklady 60 215 € 15,3 %
Zisk z predaja majetku 1 622 € 64,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 376 625 € -13,6 %
HV z finančnej činnosti -136 009 € 16,6 %
z toho Nákladové úroky 128 904 € -17,4 %
HV pred zdanením 1 240 616 € -13,3 %
Daň 275 086 € -20,9 %
HV po zdanení 965 530 € -10,8 %
EBITDA 1 620 011 € -20,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 502 011 € 7,0 %
 
Neobežný majetok 1 307 894 € 9,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 307 812 € 10,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 82 € -96,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 6 113 275 € 6,5 %
Zásoby 3 000 015 € 9,9 %
Dlhodobé pohľadávky 88 191 € -21,4 %
Krátkodobé pohľadávky 2 826 485 € 11,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 198 584 € -46,5 %
 
Časové rozlíšenie 80 842 € -2,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 502 011 € 7,0 %
 
Vlastné imanie
973 759 € -10,7 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 926 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 965 530 € -10,8 %
 
Záväzky 6 528 252 € 10,2 %
Dlhodobé záväzky 26 058 € -8,3 %
Krátkodobé záväzky 6 218 567 € 10,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 283 627 € 0,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?