Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • T-Systems Slovakia s.r.o.
Aktualizované 27.2.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Moldavská cesta 8B
04011 Košice - mestská časť Juh
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/18094/V
Od 28.1.2006, posledná zmena 19.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Igor Stančik
  • Andreas Truls
  • Ing. Ondrej Šestina
IČO:
35976721
DIČ:
2022127932

IČ DPH:

SK2022127932
Podľa §4, registrovaný od 6.3.2006
SK NACE (RÚZ):
62030 Činnosti súvisiace s riadením počítačového príslušenstva
Základné imanie:
258 581 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • T-Systems International GmbH (97,5%)
  • T-Systems Beteiligungsverwaltungsgesellsc haft mbH (2,5%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 128 394 938 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,38%. Dosiahnutý zisk po zdanení 77 946 457 EUR vzrástol medziročne o 71 391 411 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 60,07%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 26,72%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,3%.

Absolútne ukazovatele

203 646 162 €

69,6 %

98 451 501 €

2,4 %

133 709 900 €

122,1 %

111 258 322 €

234,0 %

110 977 606 €

230,4 %

Relatívne ukazovatele

76.68 %

-3,7 %

1.09

-0,0

58.30 %

47,4 %

16.79 %

-27,9 %

12.88

9,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 128 394 938 € 7,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 959 373 € 60,1 %
Služby 28 984 064 € 26,7 %
Pridaná hodnota 98 451 501 € 2,4 %
Osobné náklady 90 120 803 € 6,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 092 802 € 6,7 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 306 618 € -39,4 %
Iné prevádzkové náklady 481 898 € -48,4 %
Zisk z predaja majetku 160 969 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 5 223 585 € -34,8 %
HV z finančnej činnosti 73 856 294 € %

z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 79 079 879 € %

Daň 1 133 422 € -20,4 %
HV po zdanení 77 946 457 € %

EBITDA 8 155 418 € -25,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
133 709 900 € 122,1 %
 
Neobežný majetok 10 312 025 € -0,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 260 740 € 6,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 51 285 € -27,5 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
 
Obežný majetok 122 927 712 € 150,7 %
Zásoby 5 338 € -31,1 %
Dlhodobé pohľadávky 3 082 060 € -31,8 %
Krátkodobé pohľadávky 119 836 849 € 169,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 465 € -16,7 %
 
Časové rozlíšenie 470 163 € -38,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 133 709 900 € 122,1 %
 
Vlastné imanie
111 258 322 € 234,0 %
Základné imanie 258 581 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 25 858 € 0,0 %
HV minulých rokov 33 027 426 € 24,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 77 946 457 € %

 
Záväzky 22 286 511 € -16,9 %
Dlhodobé záväzky 871 286 € -5,5 %
Krátkodobé záväzky 9 173 142 € -21,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 12 242 083 € -14,3 %
 
Časové rozlíšenie 165 067 € 150,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?