MTS, spol. s r.o.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MTS, spol. s r.o.
Sídlo:
Krivá 53
02755 Krivá
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/3318/L
Od 24.4.1996, posledná zmena 15.10.2022
Štatutárny orgán:
 • Ing. Lucia Suľová
 • Ing. Peter Laurinčík
 • Ing. Emil Pánči
 • Ing. Juraj Habovštiak
IČO:
36001368
DIČ:
2020426045

IČ DPH:

SK2020426045
Podľa §4, registrovaný od 24.4.1996
SK NACE (RÚZ):
28220 Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
Základné imanie:
75 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
 • MTS Holding s. r. o. (51,0%)
 • Ing. Emil Pánči (22,0%)
 • Ing. Juraj Habovštiak (11,5%)
 • Ing. Roman Suľa (6,0%)
 • Ing. Peter Laurinčík (4,0%)
 • Zobraziť viac...
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma MTS, spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 98 383 016 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 112,74%. Dosiahnutý zisk po zdanení 9 058 242 EUR vzrástol medziročne o 6 562 212 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 89,93% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 67,56%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 27,8%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 32,92%.

Absolútne ukazovatele

99 534 629 €

53,6 %

36 049 612 €

70,8 %

96 531 950 €

29,6 %

26 003 558 €

47,5 %

7 566 984 €

177,9 %

Relatívne ukazovatele

36.64 %

-9,0 %

1.61

0,4

9.38 %

6,0 %

73.06 %

-3,3 %

0.57

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 8 872 993 € 7,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 89 510 023 € 135,4 %
Zmena stavu zásob -1 378 768 € -109,3 %
Aktivácia 90 998 € 3,8 %
Náklady na predaj tovaru 6 245 758 € 5,6 %
Náklady na materiál, energie 47 034 834 € 67,6 %
Služby 7 765 001 € 27,8 %
Pridaná hodnota 36 049 612 € 70,8 %
Osobné náklady 22 352 320 € 32,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 115 357 € 5,9 %
Opravné položky 661 € 158,2 %
Ostatné výnosy 2 373 171 € %

Iné prevádzkové náklady 3 235 594 € %

Zisk z predaja majetku 59 887 € -79,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 10 778 779 € 285,8 %
HV z finančnej činnosti -1 720 537 € %
z toho Nákladové úroky 1 593 397 € %

HV pred zdanením 9 058 242 € 263,5 %
Daň 0 € 100,0 %
HV po zdanení 9 058 242 € 262,9 %
EBITDA 12 834 249 € 185,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
96 531 950 € 29,6 %
 
Neobežný majetok 33 002 207 € 28,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 32 868 048 € 29,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 134 159 € -52,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 63 164 176 € 30,0 %
Zásoby 31 721 658 € -9,4 %
Dlhodobé pohľadávky 71 067 € %

Krátkodobé pohľadávky 31 206 884 € 130,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 164 567 € 229,3 %
 
Časové rozlíšenie 365 567 € 40,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 96 531 950 € 29,6 %
 
Vlastné imanie
26 003 558 € 47,5 %
Základné imanie 75 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 7 666 € 100,8 %
HV minulých rokov 16 862 650 € 12,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 9 058 242 € 262,9 %
 
Záväzky 70 444 279 € 24,1 %
Dlhodobé záväzky 1 781 438 € 11,7 %
Krátkodobé záväzky 21 925 976 € 13,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 11 652 664 € 37,7 %
Bankové úvery krátkodobé 33 881 603 € 26,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 202 598 € 75,6 %
 
Časové rozlíšenie 84 113 € -9,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?