MTS, spol. s r.o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MTS, spol. s r.o.
Sídlo:
Krivá 53
02755 Krivá
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/3318/L
Od 24.4.1996, posledná zmena 15.10.2022
Štatutárny orgán:
 • Ing. Lucia Suľová
 • Ing. Peter Laurinčík
 • Ing. Emil Pánči
 • Ing. Juraj Habovštiak
IČO:
36001368
DIČ:
2020426045

IČ DPH:

SK2020426045
Podľa §4, registrovaný od 24.4.1996
SK NACE (RÚZ):
28220 Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
Základné imanie:
75 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
 • MTS Holding s. r. o. (51,0%)
 • Ing. Emil Pánči (22,0%)
 • Ing. Juraj Habovštiak (11,5%)
 • Ing. Roman Suľa (6,0%)
 • Ing. Peter Laurinčík (4,0%)
 • Zobraziť viac...
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.03.2023 ako riadna.

Firma MTS, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 46 244 629 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 19,02%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 496 030 EUR poklesol medziročne o 3 672 883 EUR.

V aktuálnom roku bola časť produkcie v hodnote 14 829 863 EUR nepredaná priamo zákazníkom, ale zostala v majetku firmy v podobe skladových zásob alebo rozpracovanej výroby, resp. zákazky.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 35,89%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 22,27%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,83%.

Absolútne ukazovatele

64 799 049 €

16,1 %

21 101 552 €

-11,3 %

74 479 374 €

29,0 %

17 635 316 €

-14,3 %

2 723 298 €

-54,4 %

Relatívne ukazovatele

45.63 %

4,0 %

1.25

-0,2

3.35 %

-7,3 %

76.32 %

12,0 %

0.30

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 8 223 907 € 2,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 38 020 722 € -22,5 %
Zmena stavu zásob 14 829 863 € %

Aktivácia 87 708 € 14,3 %
Náklady na predaj tovaru 5 914 338 € 3,8 %
Náklady na materiál, energie 28 070 346 € 35,9 %
Služby 6 075 846 € 22,3 %
Pridaná hodnota 21 101 552 € -11,3 %
Osobné náklady 16 815 753 € 5,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 997 003 € -0,4 %
Opravné položky 256 € -55,9 %
Ostatné výnosy 408 408 € -36,1 %
Iné prevádzkové náklady 193 258 € 11,8 %
Zisk z predaja majetku 289 935 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 2 793 743 € -56,3 %
HV z finančnej činnosti -301 524 € -36,5 %
z toho Nákladové úroky 221 703 € 15,7 %
HV pred zdanením 2 492 219 € -59,6 %
Daň -3 811 € -293,7 %
HV po zdanení 2 496 030 € -59,5 %
EBITDA 4 500 811 € -46,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
74 479 374 € 29,0 %
 
Neobežný majetok 25 637 281 € 16,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 25 354 433 € 17,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 282 848 € -22,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 48 580 924 € 36,7 %
Zásoby 34 995 303 € 125,9 %
Dlhodobé pohľadávky 15 181 € 35,4 %
Krátkodobé pohľadávky 13 520 472 € -30,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 49 968 € -92,0 %
 
Časové rozlíšenie 261 169 € 0,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 74 479 374 € 29,0 %
 
Vlastné imanie
17 635 316 € -14,3 %
Základné imanie 75 000 € 275,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 817 € -7,3 %
HV minulých rokov 15 060 469 € 4,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 496 030 € -59,5 %
 
Záväzky 56 751 344 € 54,3 %
Dlhodobé záväzky 1 595 211 € -0,5 %
Krátkodobé záväzky 19 311 193 € 60,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 8 460 456 € 65,6 %
Bankové úvery krátkodobé 26 699 707 € 53,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 684 777 € 8,8 %
 
Časové rozlíšenie 92 714 € -75,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?