COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • Horehronské spotrebné družstvo
Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo
Sídlo:
Nám. gen. M. R. Štefánika 44/52
97701 Brezno
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Dr/231/S
Od 10.9.1996, posledná zmena 2.12.2022
Štatutárny orgán:
 • Ing. arch. Ján Králik
 • Ing. Eva Kolajová
 • Ing. Eva Matovičová
 • Ing. Ján Kováčik
 • Ing. Jozef Ďurica
 • Ing. Mária Beťáková
 • Mgr. Janeta Bukovská
IČO:
36009342
DIČ:
2020464028

IČ DPH:

SK2020464028
Podľa §4, registrovaný od 1.12.1996
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
1 660 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 187 069 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,63%. Dosiahnutý zisk po zdanení 199 538 EUR poklesol medziročne o 45 714 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 92,71% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 29 485 243 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 6 954 995 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 23%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 473 725 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 20,49%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 41,13%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,73%.

Absolútne ukazovatele

31 802 423 €

9,0 %

6 322 184 €

7,4 %

8 749 612 €

13,1 %

3 577 859 €

4,4 %

-1 029 634 €

-6,8 %

Relatívne ukazovatele

20.94 %

-0,2 %

1.21

-0,0

2.28 %

-0,9 %

59.11 %

3,4 %

0.20

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 29 485 243 € 8,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 701 826 € 16,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 1 473 725 € 21,0 %
Náklady na predaj tovaru 22 530 248 € 7,7 %
Náklady na materiál, energie 1 749 684 € 20,5 %
Služby 1 058 678 € 41,1 %
Pridaná hodnota 6 322 184 € 7,4 %
Osobné náklady 5 207 604 € 7,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 729 854 € 12,4 %
Opravné položky 943 € 146,1 %
Ostatné výnosy 54 143 € 66,8 %
Iné prevádzkové náklady 180 639 € 5,5 %
Zisk z predaja majetku 1 333 € -95,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 258 620 € -13,5 %
HV z finančnej činnosti -11 978 € -238,3 %
z toho Nákladové úroky 25 579 € 14,3 %
HV pred zdanením 246 642 € -19,9 %
Daň 47 104 € -24,6 %
HV po zdanení 199 538 € -18,6 %
EBITDA 987 141 € 7,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
8 749 612 € 13,1 %
 
Neobežný majetok 5 902 343 € 9,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 774 409 € 10,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 8 793 € -37,5 %
Dlhodobý finančný majetok 119 141 € 0,0 %
 
Obežný majetok 2 820 423 € 20,7 %
Zásoby 2 078 864 € 20,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 552 474 € 28,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 189 085 € 8,1 %
 
Časové rozlíšenie 26 846 € 20,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 749 612 € 13,1 %
 
Vlastné imanie
3 577 859 € 4,4 %
Základné imanie 2 522 806 € -0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 650 714 € 43,3 %
HV minulých rokov 204 801 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 199 538 € -18,6 %
 
Záväzky 5 164 023 € 20,2 %
Dlhodobé záväzky 581 434 € 16,5 %
Krátkodobé záväzky 2 510 208 € -1,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci 16 102 € -72,2 %
Bankové úvery dlhodobé 358 812 € 108,4 %
Bankové úvery krátkodobé 1 342 863 € 90,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 354 604 € 13,0 %
 
Časové rozlíšenie 7 730 € -28,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?