COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • Horehronské spotrebné družstvo
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo
Sídlo:
Nám. gen. M. R. Štefánika 44/52
97701 Brezno
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Dr/231/S
Od 10.9.1996, posledná zmena 2.12.2022
Štatutárny orgán:
 • Ing. arch. Ján Králik
 • Ing. Eva Kolajová
 • Ing. Eva Matovičová
 • Ing. Ján Kováčik
 • Ing. Jozef Ďurica
 • Ing. Mária Beťáková
 • Mgr. Janeta Bukovská
IČO:
36009342
DIČ:
2020464028

IČ DPH:

SK2020464028
Podľa §4, registrovaný od 1.12.1996
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
1 660 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 31 782 664 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,29%. Dosiahnutý zisk po zdanení 297 001 EUR vzrástol medziročne o 97 463 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 90,55% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 30 936 554 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 371 575 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 23%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 445 120 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 46,8%.
 • Náklady na služby sa medziročne znížili o 22,36%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,29%.

Absolútne ukazovatele

34 164 429 €

7,4 %

6 272 275 €

-0,8 %

8 844 579 €

1,1 %

3 804 064 €

6,3 %

-683 041 €

33,7 %

Relatívne ukazovatele

19.73 %

-1,2 %

1.10

-0,1

3.36 %

1,1 %

56.99 %

-2,1 %

0.27

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 30 936 554 € 4,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 846 110 € 20,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 1 445 120 € -1,9 %
Náklady na predaj tovaru 23 564 979 € 4,6 %
Náklady na materiál, energie 2 568 616 € 46,8 %
Služby 821 914 € -22,4 %
Pridaná hodnota 6 272 275 € -0,8 %
Osobné náklady 5 691 200 € 9,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 799 148 € 9,5 %
Opravné položky 3 527 € 274,0 %
Ostatné výnosy 600 243 € %

Iné prevádzkové náklady 241 590 € 33,7 %
Zisk z predaja majetku 123 048 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 260 101 € 0,6 %
HV z finančnej činnosti 77 943 € %

z toho Nákladové úroky 59 278 € 131,7 %
HV pred zdanením 338 044 € 37,1 %
Daň 41 043 € -12,9 %
HV po zdanení 297 001 € 48,8 %
EBITDA 936 201 € -5,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
8 844 579 € 1,1 %
 
Neobežný majetok 5 737 276 € -2,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 613 352 € -2,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 783 € -45,6 %
Dlhodobý finančný majetok 119 141 € 0,0 %
 
Obežný majetok 3 078 893 € 9,2 %
Zásoby 2 081 808 € 0,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 756 765 € 37,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 240 320 € 27,1 %
 
Časové rozlíšenie 28 410 € 5,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 844 579 € 1,1 %
 
Vlastné imanie
3 804 064 € 6,3 %
Základné imanie 2 522 557 € -0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 779 705 € 19,8 %
HV minulých rokov 204 801 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 297 001 € 48,8 %
 
Záväzky 4 850 330 € -6,1 %
Dlhodobé záväzky 540 117 € -7,1 %
Krátkodobé záväzky 2 720 820 € 8,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci 16 423 € 2,0 %
Bankové úvery dlhodobé 211 578 € -41,0 %
Bankové úvery krátkodobé 862 916 € -35,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 498 476 € 40,6 %
 
Časové rozlíšenie 190 185 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?