PPS Group a.s.

Historický názov:
  • ODIEN/SEVIS reeng a.s.
  • SEVIS reeng, a.s.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PPS Group a.s.
Sídlo:
Tajovského 7
96212 Detva
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/735/S
Od 14.10.1996, posledná zmena 16.5.2024
Štatutárny orgán:
  • JUDr. Daniel Futej
  • Juraj Šembera
  • RNDr. Lorant Šándor
IČO:
36011509
DIČ:
2020447891

IČ DPH:

SK2020447891
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1997
SK NACE (RÚZ):
28920 Výroba strojov pre baníctvo, ťažbu a stavebníctvo
Základné imanie:
6 486 948 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 21.03.2024 ako riadna.

Firma PPS Group a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 98 102 505 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,52%. Dosiahnutý zisk po zdanení 7 064 794 EUR vzrástol medziročne o 1 173 548 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 1,06%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 23,95%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 19,47%.

Absolútne ukazovatele

174 185 991 €

10,9 %

29 662 728 €

19,8 %

43 344 655 €

-5,6 %

22 183 852 €

26,0 %

7 499 888 €

37,2 %

Relatívne ukazovatele

30.24 %

1,6 %

1.53

0,0

16.30 %

3,5 %

48.82 %

-12,8 %

0.63

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 156 812 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 97 945 693 € 13,3 %
Zmena stavu zásob -754 461 € -125,4 %
Aktivácia 277 239 € 97,0 %
Náklady na predaj tovaru 122 326 € %

Náklady na materiál, energie 50 644 102 € -1,1 %
Služby 16 745 552 € 24,0 %
Pridaná hodnota 29 662 728 € 19,8 %
Osobné náklady 19 390 783 € 19,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 601 751 € 15,5 %
Opravné položky 464 935 € -27,5 %
Ostatné výnosy 74 256 960 € 15,2 %
Iné prevádzkové náklady 73 357 739 € 13,7 %
Zisk z predaja majetku 1 746 633 € -31,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 10 301 688 € 26,5 %
HV z finančnej činnosti -1 343 898 € -168,6 %
z toho Nákladové úroky 514 373 € 219,7 %
HV pred zdanením 8 957 790 € 17,2 %
Daň 1 892 996 € 7,9 %
HV po zdanení 7 064 794 € 19,9 %
EBITDA 11 156 806 € 41,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
43 344 655 € -5,6 %
 
Neobežný majetok 19 170 610 € 7,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 19 058 074 € 8,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 24 102 € -70,7 %
Dlhodobý finančný majetok 88 434 € -14,1 %
 
Obežný majetok 24 099 772 € -14,2 %
Zásoby 13 042 041 € -36,0 %
Dlhodobé pohľadávky 635 018 € 71,7 %
Krátkodobé pohľadávky 5 347 259 € 9,6 %
Krátkodobý finančný majetok 349 428 € 29,4 %
Finančné účty 4 726 026 € 114,2 %
 
Časové rozlíšenie 74 273 € 117,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 43 344 655 € -5,6 %
 
Vlastné imanie
22 183 852 € 26,0 %
Základné imanie 6 486 948 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 352 824 € -3,7 %
HV minulých rokov 8 279 286 € 70,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 7 064 794 € 19,9 %
 
Záväzky 20 162 545 € -26,2 %
Dlhodobé záväzky 1 851 511 € 5,9 %
Krátkodobé záväzky 13 935 707 € -21,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 337 738 € -26,0 %
Bankové úvery krátkodobé 1 105 174 € -69,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 932 415 € -16,2 %
 
Časové rozlíšenie 998 258 € 1,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?