Loading

GEVORKYAN, a.s.

Historický názov:
  • GEVORKYAN, s.r.o.
  • GEVORKJAN, s.r.o.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GEVORKYAN, a.s.
Sídlo:
Továrenská 504
97631 Vlkanová
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/1232/S
Od 20.1.1997, posledná zmena 16.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Dipl. Ing. Artur Gevorkyan
IČO:
36017205
DIČ:
2020085606

IČ DPH:

SK2020085606
Podľa §4, registrovaný od 3.2.1997
SK NACE (RÚZ):
25500 Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
Základné imanie:
16 657 272 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.04.2023 ako riadna.

Firma GEVORKYAN, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 58 672 790 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,72%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 535 066 EUR vzrástol medziročne o 1 252 068 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 85,46% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 21,51%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,27%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 28,49%.

Absolútne ukazovatele

68 652 406 €

19,9 %

22 712 756 €

16,2 %

152 477 923 €

19,6 %

67 860 320 €

83,9 %

20 986 788 €

13,2 %

Relatívne ukazovatele

38.71 %

2,5 %

4.75

-0,5

2.32 %

0,5 %

55.49 %

-15,6 %

0.90

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 58 672 790 € 8,7 %
Zmena stavu zásob 5 543 180 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 32 938 824 € 21,5 %
Služby 8 564 390 € 13,3 %
Pridaná hodnota 22 712 756 € 16,2 %
Osobné náklady 4 778 288 € 28,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 8 967 944 € 16,9 %
Opravné položky 7 150 € 212,1 %
Ostatné výnosy 230 419 € 15,3 %
Iné prevádzkové náklady 159 586 € 5,9 %
Zisk z predaja majetku 55 258 € 110,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 9 085 465 € 18,3 %
HV z finančnej činnosti -4 441 238 € -3,1 %
z toho Nákladové úroky 3 127 513 € 40,2 %
HV pred zdanením 4 644 227 € 37,7 %
Daň 1 109 161 € 1,8 %
HV po zdanení 3 535 066 € 54,8 %
EBITDA 17 998 151 € 13,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
152 477 923 € 19,6 %
 
Neobežný majetok 101 655 085 € 19,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 90 194 317 € 23,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 11 460 768 € -2,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 50 821 230 € 19,1 %
Zásoby 23 941 946 € 20,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 24 153 851 € 12,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 725 433 € 120,4 %
 
Časové rozlíšenie 1 608 € -79,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 152 477 923 € 19,6 %
 
Vlastné imanie
67 860 320 € 83,9 %
Základné imanie 16 657 272 € 19,6 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 37 072 441 € 205,1 %
HV minulých rokov 10 595 541 € 24,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 535 066 € 54,8 %
 
Záväzky 80 378 721 € -8,3 %
Dlhodobé záväzky 49 321 743 € -12,8 %
Krátkodobé záväzky 14 484 034 € -5,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci 8 823 134 € %

Bankové úvery dlhodobé 5 249 964 € -46,0 %
Bankové úvery krátkodobé 2 290 000 € -60,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 209 846 € -6,9 %
 
Časové rozlíšenie 4 238 882 € 44,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?