GEVORKYAN, a.s.

Historický názov:
  • GEVORKYAN, s.r.o.
  • GEVORKJAN, s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GEVORKYAN, a.s.
Sídlo:
Továrenská 504
97631 Vlkanová
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/1232/S
Od 20.1.1997, posledná zmena 16.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Dipl. Ing. Artur Gevorkyan
IČO:
36017205
DIČ:
2020085606

IČ DPH:

SK2020085606
Podľa §4, registrovaný od 3.2.1997
SK NACE (RÚZ):
25500 Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
Základné imanie:
16 657 272 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 30.04.2024 ako riadna.

Firma GEVORKYAN, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 76 465 213 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 30,32%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 749 126 EUR vzrástol medziročne o 214 060 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,34% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 23,57%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 48,02%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,43%.

Absolútne ukazovatele

82 806 130 €

20,6 %

25 628 039 €

12,8 %

175 173 659 €

14,9 %

71 609 447 €

5,5 %

19 568 062 €

-6,8 %

Relatívne ukazovatele

33.52 %

-5,2 %

5.14

0,4

2.14 %

-0,2 %

59.12 %

3,6 %

0.82

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 76 465 213 € 30,3 %
Zmena stavu zásob 2 293 646 € -58,6 %
Aktivácia 249 476 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 40 702 881 € 23,6 %
Služby 12 677 415 € 48,0 %
Pridaná hodnota 25 628 039 € 12,8 %
Osobné náklady 4 990 128 € 4,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 11 767 036 € 31,2 %
Opravné položky 11 727 € 64,0 %
Ostatné výnosy 265 522 € 15,2 %
Iné prevádzkové náklady 178 541 € 11,9 %
Zisk z predaja majetku -68 994 € -224,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 8 877 135 € -2,3 %
HV z finančnej činnosti -3 973 865 € 10,5 %
z toho Nákladové úroky 3 445 817 € 10,2 %
HV pred zdanením 4 903 270 € 5,6 %
Daň 1 154 144 € 4,1 %
HV po zdanení 3 749 126 € 6,1 %
EBITDA 20 713 165 € 15,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
175 173 659 € 14,9 %
 
Neobežný majetok 115 224 501 € 13,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 103 894 595 € 15,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 11 329 906 € -1,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 59 943 807 € 18,0 %
Zásoby 26 672 309 € 11,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 30 595 986 € 26,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 675 512 € -1,8 %
 
Časové rozlíšenie 5 351 € 232,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 175 173 659 € 14,9 %
 
Vlastné imanie
71 609 447 € 5,5 %
Základné imanie 16 657 272 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 37 425 948 € 1,0 %
HV minulých rokov 13 777 101 € 30,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 749 126 € 6,1 %
 
Záväzky 99 968 968 € 24,4 %
Dlhodobé záväzky 48 423 902 € -1,8 %
Krátkodobé záväzky 23 140 124 € 59,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci 10 485 540 € 18,8 %
Bankové úvery dlhodobé 14 448 975 € 175,2 %
Bankové úvery krátkodobé 3 160 188 € 38,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 310 239 € 47,8 %
 
Časové rozlíšenie 3 595 244 € -15,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?