Gemer Pannónia, s.r.o.

Historický názov:
  • I.V.A. plus, s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Gemer Pannónia, s.r.o.
Sídlo:
ul. Sama Tomášika 19
97901 Rimavská Sobota
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/4179/S
Od 14.2.1997, posledná zmena 14.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Dávid Eke
  • Ing. Štefan Okoš
  • Miroslav Polivka
IČO:
36018040
DIČ:
2020074496

IČ DPH:

SK2020074496
Podľa §4, registrovaný od 1.4.2002
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
331 940 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s. r. o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Gemer Pannónia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 74 937 633 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 21,27%. Dosiahnutý zisk po zdanení 126 887 EUR vzrástol medziročne o 78 018 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,05% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 74 284 145 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 526 080 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 2%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 69,48%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 17,16%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,08%.

Absolútne ukazovatele

74 994 120 €

21,3 %

1 761 900 €

18,3 %

7 416 945 €

1,2 %

180 222 €

237,9 %

119 554 €

%

Relatívne ukazovatele

2.35 %

-0,1 %

1.33

0,1

1.71 %

1,0 %

97.57 %

-1,7 %

0.54

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 74 284 145 € 21,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 653 488 € 4,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 72 758 065 € 21,3 %
Náklady na materiál, energie 145 446 € 69,5 %
Služby 272 222 € 17,2 %
Pridaná hodnota 1 761 900 € 18,3 %
Osobné náklady 1 320 909 € 12,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 11 030 € -8,7 %
Opravné položky 102 428 € 5,0 %
Ostatné výnosy 56 463 € %

Iné prevádzkové náklady 172 539 € 51,0 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 211 457 € 120,2 %
HV z finančnej činnosti -12 403 € -49,7 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 199 054 € 126,8 %
Daň 72 167 € 85,6 %
HV po zdanení 126 887 € 159,6 %
EBITDA 222 487 € 105,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 416 945 € 1,2 %
 
Neobežný majetok 108 966 € -9,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 108 966 € -9,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 307 979 € 1,4 %
Zásoby 3 429 022 € 13,6 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 3 671 510 € -7,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 207 447 € -9,6 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 416 945 € 1,2 %
 
Vlastné imanie
180 222 € 237,9 %
Základné imanie 331 939 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania
HV minulých rokov -278 604 € 14,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 126 887 € 159,6 %
 
Záväzky 7 236 723 € -0,5 %
Dlhodobé záväzky 1 639 € -3,1 %
Krátkodobé záväzky 7 188 425 € -0,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 46 659 € 22,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?