INMEDIA, spol. s r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
INMEDIA, spol. s r.o.
Sídlo:
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/4345/S
Od 25.3.1997, posledná zmena 27.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Miloš Kriho
  • Libuša Slámková
  • Mgr. Lucia Krihová
IČO:
36019208
DIČ:
2020066829

IČ DPH:

SK2020066829
Podľa §4, registrovaný od 27.3.1997
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
30 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Miloš Kriho (80,0%)
  • MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. (20,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.12.2023 ako riadna.

Firma INMEDIA, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 231 485 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 30,77%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 170 321 EUR vzrástol medziročne o 794 038 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,83% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 27 223 247 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 6 951 602 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 25%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 44,01%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,2%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 21,48%.

Absolútne ukazovatele

27 268 285 €

30,2 %

3 540 855 €

65,2 %

11 384 702 €

83,0 %

3 858 485 €

43,5 %

-1 611 665 €

%

Relatívne ukazovatele

13.00 %

2,7 %

2.13

0,6

10.28 %

4,2 %

66.11 %

9,3 %

0.24

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 27 223 247 € 30,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 8 238 € -68,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 20 271 645 € 30,3 %
Náklady na materiál, energie 401 546 € 44,0 %
Služby 3 017 439 € 6,2 %
Pridaná hodnota 3 540 855 € 65,2 %
Osobné náklady 1 663 718 € 21,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 251 124 € -4,5 %
Opravné položky 3 009 € -5,3 %
Ostatné výnosy 36 314 € -69,5 %
Iné prevádzkové náklady 107 771 € 12,3 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 551 547 € 189,0 %
HV z finančnej činnosti -59 704 € -16,4 %
z toho Nákladové úroky 29 792 € 43,1 %
HV pred zdanením 1 491 843 € 207,2 %
Daň 321 522 € 194,2 %
HV po zdanení 1 170 321 € 211,0 %
EBITDA 1 802 671 € 127,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 384 702 € 83,0 %
 
Neobežný majetok 7 492 494 € 165,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 471 390 € 166,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 21 104 € 13,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 3 878 519 € 14,6 %
Zásoby 2 559 531 € 30,1 %
Dlhodobé pohľadávky 25 975 € 76,7 %
Krátkodobé pohľadávky 1 146 617 € 11,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 146 396 € -60,5 %
 
Časové rozlíšenie 13 689 € -6,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 384 702 € 83,0 %
 
Vlastné imanie
3 858 485 € 43,5 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 53 247 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 628 278 € 16,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 170 321 € 211,0 %
 
Záväzky 7 526 217 € 112,9 %
Dlhodobé záväzky 277 435 € 194,2 %
Krátkodobé záväzky 4 666 623 € 66,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 724 124 € 287,9 %
Bankové úvery krátkodobé 811 275 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 46 760 € 48,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?