Loading

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt Subjekt verejnej správy

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Sídlo:
Karloveská 2
84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Pš/427/B
Od 1.7.1997, posledná zmena 1.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Peter Čadek, PhD.
IČO:
36022047
DIČ:
2020066213

IČ DPH:

SK2020066213
Podľa §4, registrovaný od 1.7.1997
SK NACE (RÚZ):
36009 Zber, úprava a dodávka ostatnej vody
Základné imanie:
890 744 376 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 82 972 585 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 5,86%. Dosiahnutá strata je 33 099 684 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 82,74% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 8,25%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,88%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,82%.

Absolútne ukazovatele

100 281 638 €

-13,1 %

56 777 530 €

-12,1 %

1 436 502 138 €

-0,5 %

893 250 166 €

-3,1 %

-350 678 690 €

-10,0 %

Relatívne ukazovatele

68.43 %

-4,9 %

0.78

-0,2

-2.30 %

-2,5 %

37.82 %

1,6 %

0.06

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 82 972 583 € -5,9 %
Zmena stavu zásob 285 135 € 87,6 %
Aktivácia 3 893 243 € 4,1 %
Náklady na predaj tovaru 2 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 13 117 519 € 8,3 %
Služby 17 255 912 € 12,9 %
Pridaná hodnota 56 777 530 € -12,1 %
Osobné náklady 72 462 220 € 10,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 22 896 178 € -8,0 %
Opravné položky 636 625 € 117,2 %
Ostatné výnosy 12 441 766 € -45,3 %
Iné prevádzkové náklady 7 343 050 € 192,0 %
Zisk z predaja majetku 546 101 € 3,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti -33 572 676 € %
HV z finančnej činnosti -191 718 € -34,4 %
z toho Nákladové úroky 146 719 € 56,0 %
HV pred zdanením -33 764 394 € %
Daň -664 710 € -128,0 %
HV po zdanení -33 099 684 € %
EBITDA -11 222 599 € -137,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
1 436 502 138 € -0,5 %
 
Neobežný majetok 1 381 959 638 € 0,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 378 142 230 € -0,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 817 408 € 92,3 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 54 336 140 € -13,5 %
Zásoby 4 320 243 € 16,3 %
Dlhodobé pohľadávky 28 548 941 € 7,3 %
Krátkodobé pohľadávky 18 759 043 € 4,0 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 2 707 913 € -81,3 %
 
Časové rozlíšenie 206 360 € -74,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 1 436 502 138 € -0,5 %
 
Vlastné imanie
893 250 166 € -3,1 %
Základné imanie 917 668 304 € 0,5 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 129 936 € 0,0 %
HV minulých rokov 8 551 610 € 48,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -33 099 684 € %
 
Záväzky 204 642 856 € 4,2 %
Dlhodobé záväzky 142 856 708 € 0,8 %
Krátkodobé záväzky 18 470 535 € -30,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 3 825 000 € -36,1 %
Bankové úvery krátkodobé 19 592 598 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 19 898 015 € 5,0 %
 
Časové rozlíšenie 338 609 116 € 3,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?