Loading

Cortizo Slovakia, a.s.

Historický názov:
  • MOBA NOVÁ BAŇA a.s.
Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Cortizo Slovakia, a.s.
Sídlo:
Železničný rad 29
96801 Nová Baňa
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/497/S
Od 26.3.1998, posledná zmena 16.9.2022
Štatutárny orgán:
  • José Manuel Cortizo Sonora
IČO:
36030554
DIČ:
2020065685

IČ DPH:

SK2020065685
Podľa §4, registrovaný od 18.3.1999
SK NACE (RÚZ):
24420 Výroba hliníka
Základné imanie:
9 628 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma Cortizo Slovakia, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 80 609 489 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 23,12%. Dosiahnutý zisk po zdanení 9 828 681 EUR vzrástol medziročne o 504 344 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 85,7% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 33,59%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 13,77%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,14%.

Absolútne ukazovatele

85 909 254 €

-24,0 %

23 322 985 €

4,7 %

57 776 927 €

5,6 %

43 615 756 €

15,4 %

21 205 197 €

32,9 %

Relatívne ukazovatele

28.93 %

7,7 %

2.38

0,1

17.01 %

-0,0 %

24.51 %

-6,4 %

2.05

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 6 984 718 € -19,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 73 624 771 € -23,4 %
Zmena stavu zásob 596 051 € -2,7 %
Aktivácia 3 504 443 € -42,1 %
Náklady na predaj tovaru 5 180 186 € -16,9 %
Náklady na materiál, energie 51 521 484 € -33,6 %
Služby 4 685 328 € -13,8 %
Pridaná hodnota 23 322 985 € 4,7 %
Osobné náklady 9 805 997 € 2,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 914 042 € 7,0 %
Opravné položky 8 182 € 124,4 %
Ostatné výnosy 274 462 € -59,7 %
Iné prevádzkové náklady 369 963 € 27,4 %
Zisk z predaja majetku 402 021 € -22,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 11 901 284 € 1,0 %
HV z finančnej činnosti 230 535 € %

z toho Nákladové úroky 22 131 € -32,8 %
HV pred zdanením 12 131 819 € 3,4 %
Daň 2 303 138 € -4,4 %
HV po zdanení 9 828 681 € 5,4 %
EBITDA 13 413 305 € 6,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
57 776 927 € 5,6 %
 
Neobežný majetok 23 994 339 € -4,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 23 988 844 € -4,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 495 € 14,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 33 738 793 € 14,2 %
Zásoby 8 002 871 € 7,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 9 918 631 € -6,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 15 817 291 € 37,3 %
 
Časové rozlíšenie 43 795 € 64,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 57 776 927 € 5,6 %
 
Vlastné imanie
43 615 756 € 15,4 %
Základné imanie 9 628 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 227 126 € 0,0 %
HV minulých rokov 21 931 949 € 32,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 9 828 681 € 5,4 %
 
Záväzky 14 161 056 € -16,3 %
Dlhodobé záväzky 53 067 € 5,5 %
Krátkodobé záväzky 10 795 973 € -5,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 350 000 € -56,9 %
Bankové úvery krátkodobé 1 781 303 € -18,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 180 713 € 42,8 %
 
Časové rozlíšenie 115 € 36,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?