Cortizo Slovakia, a.s.

Historický názov:
  • MOBA NOVÁ BAŇA a.s.
Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Cortizo Slovakia, a.s.
Sídlo:
Železničný rad 29
96801 Nová Baňa
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/497/S
Od 26.3.1998, posledná zmena 16.9.2022
Štatutárny orgán:
  • José Manuel Cortizo Sonora
IČO:
36030554
DIČ:
2020065685

IČ DPH:

SK2020065685
Podľa §4, registrovaný od 18.3.1999
SK NACE (RÚZ):
24420 Výroba hliníka
Základné imanie:
9 628 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma Cortizo Slovakia, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 104 854 367 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 28,76%. Dosiahnutý zisk po zdanení 9 324 337 EUR vzrástol medziročne o 759 829 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 85,03% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 6 051 108 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 43,49%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 2,91%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,24%.

Absolútne ukazovatele

113 098 951 €

27,2 %

22 273 007 €

2,7 %

54 714 856 €

-0,0 %

37 787 076 €

32,8 %

15 953 399 €

101,2 %

Relatívne ukazovatele

21.24 %

-5,4 %

2.32

-0,0

17.04 %

1,4 %

30.94 %

-17,1 %

1.62

0,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 8 681 492 € 14,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 96 172 875 € 30,2 %
Zmena stavu zásob 612 467 € -26,6 %
Aktivácia 6 051 108 € 15,3 %
Náklady na predaj tovaru 6 230 167 € 1,1 %
Náklady na materiál, energie 77 581 408 € 43,5 %
Služby 5 433 360 € -2,9 %
Pridaná hodnota 22 273 007 € 2,7 %
Osobné náklady 9 600 089 € 3,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 788 089 € 2,7 %
Opravné položky 3 646 € %

Ostatné výnosy 681 364 € 247,0 %
Iné prevádzkové náklady 290 380 € 2,4 %
Zisk z predaja majetku 515 964 € -2,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 11 788 131 € 6,3 %
HV z finančnej činnosti -54 554 € -12,7 %
z toho Nákladové úroky 32 932 € -9,9 %
HV pred zdanením 11 733 577 € 6,2 %
Daň 2 409 240 € -2,8 %
HV po zdanení 9 324 337 € 8,9 %
EBITDA 12 636 712 € 9,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
54 714 856 € -0,0 %
 
Neobežný majetok 25 141 828 € 2,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 25 137 029 € 2,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 799 € -32,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 29 546 393 € -2,1 %
Zásoby 7 465 167 € -20,8 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 10 560 803 € -17,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 11 520 423 € 45,3 %
 
Časové rozlíšenie 26 635 € -41,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 54 714 856 € -0,0 %
 
Vlastné imanie
37 787 076 € 32,8 %
Základné imanie 9 628 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 227 126 € 0,0 %
HV minulých rokov 16 607 613 € 106,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 9 324 337 € 8,9 %
 
Záväzky 16 927 696 € -35,6 %
Dlhodobé záväzky 50 295 € 51,0 %
Krátkodobé záväzky 11 444 560 € -43,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 3 131 303 € -17,1 %
Bankové úvery krátkodobé 2 174 985 € 7,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 126 553 € -23,0 %
 
Časové rozlíšenie 84 € -11,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?