Loading

Confal a.s. „v reštrukturalizácii“

Historický názov:
  • Confal a.s.
  • KOVOD TRADE, a.s.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Confal a.s. „v reštrukturalizácii“
Sídlo:
Príboj 549
97613 Slovenská Ľupča
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/538/S
Od 20.10.1998, posledná zmena 23.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Branislav Petro
IČO:
36032930
DIČ:
2020092547

IČ DPH:

SK2020092547
Podľa §4, registrovaný od 1.11.1998
SK NACE (RÚZ):
24420 Výroba hliníka
Základné imanie:
5 642 986 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Confal a.s. „v reštrukturalizácii“ dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 54 028 907 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 1,75%. Dosiahnutá strata je 2 013 238 EUR.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 262 180 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 20,77%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 4,38%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,98%.

Absolútne ukazovatele

76 188 385 €

2,8 %

3 280 708 €

-40,2 %

28 685 116 €

4,0 %

1 403 685 €

-53,1 %

-7 755 648 €

-34,9 %

Relatívne ukazovatele

6.07 %

-3,9 %

1.03

-1,0

-7.02 %

-10,8 %

95.11 %

6,0 %

0.59

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 4 165 683 € -63,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 49 863 224 € 14,4 %
Zmena stavu zásob -516 656 € -170,4 %
Aktivácia 1 262 180 € 33,9 %
Náklady na predaj tovaru 4 073 831 € -63,6 %
Náklady na materiál, energie 44 057 001 € 20,8 %
Služby 3 362 891 € -4,4 %
Pridaná hodnota 3 280 708 € -40,2 %
Osobné náklady 3 175 563 € 16,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 392 986 € 31,0 %
Opravné položky 30 031 € -53,3 %
Ostatné výnosy 19 736 852 € 34,5 %
Iné prevádzkové náklady 19 947 858 € 34,2 %
Zisk z predaja majetku 990 578 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -538 300 € -136,2 %
HV z finančnej činnosti -1 288 601 € %
z toho Nákladové úroky 327 931 € 23,7 %
HV pred zdanením -1 826 901 € -239,3 %
Daň 186 337 € -32,2 %
HV po zdanení -2 013 238 € -294,1 %
EBITDA -135 892 € -105,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
28 685 116 € 4,0 %
 
Neobežný majetok 12 001 256 € 5,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 709 294 € 15,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 61 282 € -16,3 %
Dlhodobý finančný majetok 2 230 680 € -23,4 %
 
Obežný majetok 16 677 300 € 2,9 %
Zásoby 2 164 721 € -46,3 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 14 499 112 € 20,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 13 467 € 67,3 %
 
Časové rozlíšenie 6 560 € 27,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 28 685 116 € 4,0 %
 
Vlastné imanie
1 403 685 € -53,1 %
Základné imanie 5 642 986 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania -3 921 050 € 11,8 %
HV minulých rokov 1 694 987 € 122,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -2 013 238 € -294,1 %
 
Záväzky 27 107 364 € 11,2 %
Dlhodobé záväzky 447 623 € -8,1 %
Krátkodobé záväzky 16 893 011 € 16,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci 692 910 € 100,0 %
Bankové úvery dlhodobé 2 240 299 € 1,4 %
Bankové úvery krátkodobé 6 679 520 € -5,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 154 001 € 38,9 %
 
Časové rozlíšenie 174 067 € -17,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?