KBZ s.r.o.

Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KBZ s.r.o.
Sídlo:
Karpatská 14
04001 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/11224/V
Od 10.2.1999, posledná zmena 2.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Anton Mucha
  • Ing. Andrej Orolín
  • Oto Ivan
IČO:
36034509
DIČ:
2020081063

IČ DPH:

SK2020081063
Podľa §4, registrovaný od 23.3.1999
SK NACE (RÚZ):
38320 Recyklácia triedených materiálov
Základné imanie:
1 327 819 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. (70,0%)
  • Anton Mucha (10,0%)
  • Ing. Andrej Orolín (10,0%)
  • Oto Ivan (10,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 14.03.2023 ako riadna.

Firma KBZ s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 38 330 724 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 2,1%. Dosiahnutý zisk po zdanení 635 766 EUR poklesol medziročne o 990 264 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 87,96% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 36 179 487 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 923 505 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 16%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 547 517 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 1,71%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,23%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 20,96%.

Absolútne ukazovatele

41 130 346 €

-0,3 %

3 930 846 €

-15,4 %

12 161 196 €

1,0 %

3 997 367 €

0,5 %

-1 028 546 €

-129,6 %

Relatívne ukazovatele

10.26 %

-2,1 %

1.80

-0,8

5.23 %

-8,3 %

67.13 %

0,1 %

0.34

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 36 179 487 € 2,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 151 237 € -5,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 547 517 € 9,4 %
Náklady na predaj tovaru 30 255 982 € 5,0 %
Náklady na materiál, energie 3 070 391 € 1,7 %
Služby 1 621 022 € 3,2 %
Pridaná hodnota 3 930 846 € -15,4 %
Osobné náklady 2 187 137 € 21,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 844 555 € 15,0 %
Opravné položky 964 € 217,1 %
Ostatné výnosy 2 078 704 € -28,9 %
Iné prevádzkové náklady 2 194 101 € -28,5 %
Zisk z predaja majetku 149 414 € -9,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 932 207 € -56,1 %
HV z finančnej činnosti -118 099 € -5,6 %
z toho Nákladové úroky 101 931 € 5,9 %
HV pred zdanením 814 108 € -59,5 %
Daň 178 342 € -53,8 %
HV po zdanení 635 766 € -60,9 %
EBITDA 1 627 348 € -39,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 161 196 € 1,0 %
 
Neobežný majetok 7 679 574 € 4,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 679 574 € 4,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 4 449 689 € -4,4 %
Zásoby 2 584 769 € 2,7 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 828 179 € -12,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 36 741 € -19,3 %
 
Časové rozlíšenie 31 933 € -7,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 161 196 € 1,0 %
 
Vlastné imanie
3 997 367 € 0,5 %
Základné imanie 1 327 819 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 132 802 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 900 980 € 113,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 635 766 € -60,9 %
 
Záväzky 8 158 314 € 1,2 %
Dlhodobé záväzky 2 576 642 € -9,6 %
Krátkodobé záväzky 1 894 381 € -25,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 3 610 272 € 39,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 77 019 € 0,4 %
 
Časové rozlíšenie 5 515 € -16,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?