KBZ s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KBZ s.r.o.
Sídlo:
Karpatská 14
04001 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/11224/V
Od 10.2.1999, posledná zmena 15.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Anton Mucha
  • Ing. Andrej Orolín
  • Oto Ivan
IČO:
36034509
DIČ:
2020081063

IČ DPH:

SK2020081063
Podľa §4, registrovaný od 23.3.1999
SK NACE (RÚZ):
38320 Recyklácia triedených materiálov
Základné imanie:
1 327 819 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. (70,0%)
  • Anton Mucha (10,0%)
  • Ing. Andrej Orolín (10,0%)
  • Oto Ivan (10,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 06.03.2024 ako riadna.

Firma KBZ s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 26 478 813 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 30,92%. Dosiahnutá strata je 180 503 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 74,41% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 24 169 177 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 649 598 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 19%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 572 100 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 0,78%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 7,52%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 8,19%.

Absolútne ukazovatele

32 481 209 €

-21,0 %

2 937 867 €

-25,3 %

13 945 082 €

14,7 %

3 311 863 €

-17,1 %

-2 612 813 €

-154,0 %

Relatívne ukazovatele

11.10 %

0,8 %

1.46

-0,3

-1.29 %

-6,5 %

76.25 %

9,1 %

0.24

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 24 169 177 € -33,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 309 636 € 7,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 572 100 € 4,5 %
Náklady na predaj tovaru 19 519 579 € -35,5 %
Náklady na materiál, energie 3 094 380 € 0,8 %
Služby 1 499 087 € -7,5 %
Pridaná hodnota 2 937 867 € -25,3 %
Osobné náklady 2 008 094 € -8,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 903 371 € 7,0 %
Opravné položky 453 € -53,0 %
Ostatné výnosy 5 080 247 € 144,4 %
Iné prevádzkové náklady 5 236 283 € 138,7 %
Zisk z predaja majetku 258 069 € 72,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 127 982 € -86,3 %
HV z finančnej činnosti -348 096 € -194,7 %
z toho Nákladové úroky 333 576 € 227,3 %
HV pred zdanením -220 114 € -127,0 %
Daň -39 611 € -122,2 %
HV po zdanení -180 503 € -128,4 %
EBITDA 773 284 € -52,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 945 082 € 14,7 %
 
Neobežný majetok 9 629 717 € 25,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 629 717 € 25,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 4 283 846 € -3,7 %
Zásoby 2 655 511 € 2,7 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 591 958 € -12,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 36 377 € -1,0 %
 
Časové rozlíšenie 31 519 € -1,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 945 082 € 14,7 %
 
Vlastné imanie
3 311 863 € -17,1 %
Základné imanie 1 327 819 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 132 802 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 031 745 € 6,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -180 503 € -128,4 %
 
Záväzky 10 627 782 € 30,3 %
Dlhodobé záväzky 3 627 053 € 40,8 %
Krátkodobé záväzky 2 816 729 € 48,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 4 106 012 € 13,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 77 988 € 1,3 %
 
Časové rozlíšenie 5 437 € -1,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?