KOLIBA,a.s.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KOLIBA,a.s.
Sídlo:
Krivec 2663
96205 Hriňová
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/585/S
Od 16.7.1999, posledná zmena 2.4.2022
Štatutárny orgán:
  • Anna Dančová
  • Ján Malatinec
  • Mgr. Eva Vingáriková
IČO:
36036838
DIČ:
2020072307

IČ DPH:

SK7120001438
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2019
SK NACE (RÚZ):
10510 Prevádzka mliekarní a výroba syrov
Základné imanie:
33 200 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 19.03.2024 ako riadna.

Firma KOLIBA,a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 36 020 043 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 11,62%. Dosiahnutá strata je 57 962 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,32% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 10,51%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 15,57%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,85%.

Absolútne ukazovatele

38 189 950 €

-7,2 %

5 253 549 €

21,4 %

28 107 248 €

13,5 %

3 741 790 €

-1,5 %

-7 770 632 €

-10,5 %

Relatívne ukazovatele

14.59 %

4,0 %

1.65

0,1

-0.21 %

-0,6 %

86.69 %

2,0 %

0.27

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 36 020 043 € -11,6 %
Zmena stavu zásob 782 721 € 154,6 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 30 532 150 € -10,5 %
Služby 1 017 065 € 15,6 %
Pridaná hodnota 5 253 549 € 21,4 %
Osobné náklady 3 177 069 € 13,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 531 172 € 11,3 %
Opravné položky -5 194 € %
Ostatné výnosy 1 008 788 € -12,9 %
Iné prevádzkové náklady 62 102 € 1,5 %
Zisk z predaja majetku 17 262 € -81,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 514 450 € 13,8 %
HV z finančnej činnosti -431 593 € -85,1 %
z toho Nákladové úroky 416 323 € 92,8 %
HV pred zdanením 82 857 € -62,2 %
Daň 140 819 € 9,8 %
HV po zdanení -57 962 € -163,8 %
EBITDA 3 023 166 € 14,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
28 107 248 € 13,5 %
 
Neobežný majetok 18 402 762 € -1,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 17 209 778 € -0,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 372 022 € -28,4 %
Dlhodobý finančný majetok 820 962 € -0,1 %
 
Obežný majetok 9 686 980 € 57,5 %
Zásoby 4 983 597 € 6,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 4 702 972 € 223,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 411 € -11,8 %
 
Časové rozlíšenie 17 506 € 11,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 28 107 248 € 13,5 %
 
Vlastné imanie
3 741 790 € -1,5 %
Základné imanie 33 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 655 527 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 111 025 € 3,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -57 962 € -163,8 %
 
Záväzky 20 056 630 € 27,1 %
Dlhodobé záväzky 665 383 € 86,3 %
Krátkodobé záväzky 11 530 594 € 62,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 6 104 803 € -15,9 %
Bankové úvery krátkodobé 1 635 696 € 74,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 120 154 € -11,7 %
 
Časové rozlíšenie 4 308 828 € -16,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?