KOLIBA,a.s.

Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KOLIBA,a.s.
Sídlo:
Krivec 2663
96205 Hriňová
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/585/S
Od 16.7.1999, posledná zmena 2.4.2022
Štatutárny orgán:
  • Anna Dančová
  • Ján Malatinec
  • Mgr. Eva Vingáriková
IČO:
36036838
DIČ:
2020072307

IČ DPH:

SK7120001438
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2019
SK NACE (RÚZ):
10510 Prevádzka mliekarní a výroba syrov
Základné imanie:
33 200 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma KOLIBA,a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 40 757 545 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 39,47%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 90 803 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,08% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 32,29%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 25,53%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,03%.

Absolútne ukazovatele

41 137 730 €

30,6 %

4 326 278 €

20,3 %

24 755 618 €

-1,7 %

3 799 752 €

2,4 %

-7 034 387 €

-69,1 %

Relatívne ukazovatele

10.61 %

-1,7 %

1.55

0,1

0.37 %

0,8 %

84.65 %

-0,6 %

0.11

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 40 757 545 € 40,2 %
Zmena stavu zásob -1 433 279 € -246,5 %
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 34 117 938 € 32,3 %
Služby 880 050 € 25,5 %
Pridaná hodnota 4 326 278 € 20,3 %
Osobné náklady 2 790 667 € 16,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 274 132 € 17,4 %
Opravné položky 168 € -96,7 %
Ostatné výnosy 1 158 701 € 27,0 %
Iné prevádzkové náklady 61 184 € -57,6 %
Zisk z predaja majetku 93 415 € 147,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 452 243 € %

HV z finančnej činnosti -233 132 € -55,8 %
z toho Nákladové úroky 215 965 € 69,5 %
HV pred zdanením 219 111 € %

Daň 128 308 € %

HV po zdanení 90 803 € 193,4 %
EBITDA 2 632 960 € 34,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
24 755 618 € -1,7 %
 
Neobežný majetok 18 587 641 € 9,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 17 245 613 € 6,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 519 927 € %

Dlhodobý finančný majetok 822 101 € -0,0 %
 
Obežný majetok 6 152 254 € -24,7 %
Zásoby 4 695 938 € -30,6 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 455 850 € 4,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 466 € -80,2 %
 
Časové rozlíšenie 15 723 € 17,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 24 755 618 € -1,7 %
 
Vlastné imanie
3 799 752 € 2,4 %
Základné imanie 33 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 655 527 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 020 222 € -3,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 90 803 € 193,4 %
 
Záväzky 15 785 022 € -13,9 %
Dlhodobé záväzky 357 122 € 132,3 %
Krátkodobé záväzky 7 091 559 € -18,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 7 260 327 € -18,0 %
Bankové úvery krátkodobé 939 961 € 73,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 136 053 € 1,3 %
 
Časové rozlíšenie 5 170 844 € 64,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?