LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Historický názov:
  • Lesy Slovenskej republiky
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Sídlo:
Námestie SNP 8
97566 Banská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Pš/155/S
Od 29.10.1999, posledná zmena 2.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ján Marhefka
IČO:
36038351
DIČ:
2020087982

IČ DPH:

SK2020087982
Podľa §4, registrovaný od 29.10.1999
SK NACE (RÚZ):
02100 Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
Základné imanie:
770 877 912 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.03.2023 ako riadna.

Firma LESY Slovenskej republiky, štátny podnik dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 272 227 873 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 17,67%. Dosiahnutý zisk po zdanení 16 413 246 EUR vzrástol medziročne o 4 169 587 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,14% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 34,93%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,04%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 24,18%.

Absolútne ukazovatele

283 059 625 €

16,2 %

150 709 098 €

23,1 %

902 361 953 €

1,8 %

753 342 024 €

-1,7 %

47 957 817 €

115,2 %

Relatívne ukazovatele

55.36 %

2,4 %

1.45

-0,0

1.82 %

0,4 %

16.51 %

2,9 %

1.27

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 98 918 € 59,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 272 128 955 € 17,7 %
Zmena stavu zásob 1 900 022 € 246,7 %
Aktivácia 4 121 711 € 56,0 %
Náklady na predaj tovaru 47 443 € 33,5 %
Náklady na materiál, energie 24 435 187 € 34,9 %
Služby 103 119 184 € 12,0 %
Pridaná hodnota 150 709 098 € 23,1 %
Osobné náklady 104 186 008 € 24,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 16 592 173 € -18,9 %
Opravné položky -93 972 € -149,5 %
Ostatné výnosy 4 262 508 € -59,9 %
Iné prevádzkové náklady 14 470 700 € 11,2 %
Zisk z predaja majetku 286 117 € 224,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 20 041 508 € 27,9 %
HV z finančnej činnosti 64 317 € 194,6 %
z toho Nákladové úroky 1 € 0,0 %
HV pred zdanením 20 105 825 € 28,8 %
Daň 3 692 579 € 9,8 %
HV po zdanení 16 413 246 € 34,1 %
EBITDA 36 253 592 € 0,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
902 361 953 € 1,8 %
 
Neobežný majetok 773 936 687 € -3,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 768 554 049 € -3,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 382 638 € -11,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 127 042 491 € 57,3 %
Zásoby 25 887 029 € 9,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 30 702 009 € 29,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 70 453 453 € 111,4 %
 
Časové rozlíšenie 1 382 775 € -40,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 902 361 953 € 1,8 %
 
Vlastné imanie
753 342 024 € -1,7 %
Základné imanie 725 362 187 € -2,5 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 11 566 591 € 35,7 %
HV minulých rokov 0 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 16 413 246 € 34,1 %
 
Záväzky 112 136 828 € 33,4 %
Dlhodobé záväzky 20 002 684 € 9,7 %
Krátkodobé záväzky 43 584 348 € 81,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 48 549 796 € 16,2 %
 
Časové rozlíšenie 36 883 101 € 0,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?