LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Historický názov:
  • Lesy Slovenskej republiky
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Sídlo:
Námestie SNP 8
97566 Banská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Pš/155/S
Od 29.10.1999, posledná zmena 1.6.2024
Štatutárny orgán:
  • JUDr. Tibor Menyhart
IČO:
36038351
DIČ:
2020087982

IČ DPH:

SK2020087982
Podľa §4, registrovaný od 29.10.1999
SK NACE (RÚZ):
02100 Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
Základné imanie:
746 454 211 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 21.03.2024 ako riadna.

Firma LESY Slovenskej republiky, štátny podnik dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 289 367 725 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6,3%. Dosiahnutý zisk po zdanení 6 176 347 EUR poklesol medziročne o 10 236 899 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,22% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 3 787 460 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,5%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 16,47%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,36%.

Absolútne ukazovatele

310 359 912 €

9,6 %

152 196 796 €

1,0 %

910 972 850 €

1,0 %

762 141 891 €

1,2 %

58 531 258 €

22,0 %

Relatívne ukazovatele

52.60 %

-2,8 %

1.26

-0,2

0.68 %

-1,1 %

16.34 %

-0,2 %

1.40

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 52 744 € -46,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 289 314 981 € 6,3 %
Zmena stavu zásob 5 185 700 € 172,9 %
Aktivácia 3 787 460 € -8,1 %
Náklady na predaj tovaru 22 223 € -53,2 %
Náklady na materiál, energie 26 022 798 € 6,5 %
Služby 120 099 068 € 16,5 %
Pridaná hodnota 152 196 796 € 1,0 %
Osobné náklady 121 228 782 € 16,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 17 381 885 € 4,8 %
Opravné položky -30 814 € 67,2 %
Ostatné výnosy 7 580 585 € 77,8 %
Iné prevádzkové náklady 17 104 315 € 18,2 %
Zisk z predaja majetku 2 282 774 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 6 375 987 € -68,2 %
HV z finančnej činnosti 1 617 837 € %

z toho Nákladové úroky 44 490 € %

HV pred zdanením 7 993 824 € -60,2 %
Daň 1 817 477 € -50,8 %
HV po zdanení 6 176 347 € -62,4 %
EBITDA 20 621 903 € -43,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
910 972 850 € 1,0 %
 
Neobežný majetok 786 673 372 € 1,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 782 083 731 € 1,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 589 641 € -14,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 122 968 777 € -3,2 %
Zásoby 32 271 329 € 24,7 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 33 619 606 € 9,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 57 077 842 € -19,0 %
 
Časové rozlíšenie 1 330 701 € -3,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 910 972 850 € 1,0 %
 
Vlastné imanie
762 141 891 € 1,2 %
Základné imanie 743 595 164 € 2,5 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 12 799 206 € 10,7 %
HV minulých rokov -428 826 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 6 176 347 € -62,4 %
 
Záväzky 116 087 548 € 3,5 %
Dlhodobé záväzky 20 702 950 € 3,5 %
Krátkodobé záväzky 33 024 809 € -24,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 897 664 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 61 462 125 € 26,6 %
 
Časové rozlíšenie 32 743 411 € -11,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?