Loading

Nemak Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • RAUTENBACH SLOVAKIA, s.r.o.
  • Rautenbach - ZSNP, spol. s r.o.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Nemak Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Vieska 394
96501 Ladomerská Vieska
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/6551/S
Od 1.8.2000, posledná zmena 29.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Rastislav Gáll, PhD.
IČO:
36042773
DIČ:
2020064684

IČ DPH:

SK2020064684
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2000
SK NACE (RÚZ):
24530 Odlievanie ľahkých kovov
Základné imanie:
17 298 480 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Nemak Exterior S.L. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.05.2023 ako riadna.

Firma Nemak Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 222 404 832 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 28,05%. Dosiahnutý zisk po zdanení 10 000 568 EUR poklesol medziročne o 4 364 070 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 42,6%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 0,04%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,97%.

Absolútne ukazovatele

341 729 962 €

22,4 %

65 897 529 €

-3,3 %

234 718 603 €

9,5 %

71 391 081 €

16,3 %

-7 635 881 €

%

Relatívne ukazovatele

29.63 %

-9,6 %

1.69

-0,2

4.26 %

-2,4 %

69.58 %

-1,8 %

0.52

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 222 404 832 € 28,0 %
Zmena stavu zásob -3 452 442 € -136,4 %
Aktivácia 280 345 € 43,3 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 127 234 961 € 42,6 %
Služby 25 967 487 € -0,0 %
Pridaná hodnota 65 897 529 € -3,3 %
Osobné náklady 38 985 553 € 10,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 12 679 401 € 19,0 %
Opravné položky -172 465 € -141,9 %
Ostatné výnosy 116 302 214 € 28,5 %
Iné prevádzkové náklady 114 591 901 € 28,1 %
Zisk z predaja majetku -199 612 € -0,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 16 048 499 € -28,7 %
HV z finančnej činnosti -3 400 073 € 10,0 %
z toho Nákladové úroky 3 411 075 € -7,6 %
HV pred zdanením 12 648 426 € -32,5 %
Daň 2 647 858 € -39,5 %
HV po zdanení 10 000 568 € -30,4 %
EBITDA 28 535 101 € -14,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
234 718 603 € 9,5 %
 
Neobežný majetok 172 353 614 € 6,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 163 774 533 € 6,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 8 579 081 € -6,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 60 982 960 € 21,6 %
Zásoby 26 052 020 € -4,6 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 34 445 290 € 53,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 485 650 € 13,0 %
 
Časové rozlíšenie 1 382 029 € -21,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 234 718 603 € 9,5 %
 
Vlastné imanie
71 391 081 € 16,3 %
Základné imanie 17 298 480 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 308 866 € 0,0 %
HV minulých rokov 41 783 167 € 52,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 10 000 568 € -30,4 %
 
Záväzky 163 327 522 € 6,8 %
Dlhodobé záväzky 90 386 325 € -9,5 %
Krátkodobé záväzky 57 034 708 € 49,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 12 966 162 € 9,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 940 327 € -3,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?