Nemak Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • RAUTENBACH SLOVAKIA, s.r.o.
  • Rautenbach - ZSNP, spol. s r.o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Nemak Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Vieska 394
96501 Ladomerská Vieska
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/6551/S
Od 1.8.2000, posledná zmena 29.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Rastislav Gáll, PhD.
IČO:
36042773
DIČ:
2020064684

IČ DPH:

SK2020064684
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2000
SK NACE (RÚZ):
24530 Odlievanie ľahkých kovov
Základné imanie:
17 298 480 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Nemak Exterior S.L. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 29.05.2024 ako riadna.

Firma Nemak Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 238 129 743 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,07%. Dosiahnutý zisk po zdanení 8 948 955 EUR poklesol medziročne o 1 051 613 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 1,66%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 24,46%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 19,73%.

Absolútne ukazovatele

413 447 139 €

21,0 %

76 943 825 €

16,8 %

249 530 046 €

6,3 %

80 340 036 €

12,5 %

5 195 593 €

168,0 %

Relatívne ukazovatele

32.31 %

2,7 %

1.65

-0,0

3.59 %

-0,7 %

67.80 %

-1,8 %

0.69

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 238 129 743 € 7,1 %
Zmena stavu zásob -640 110 € 81,5 %
Aktivácia 1 181 620 € %

Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 129 350 054 € 1,7 %
Služby 32 319 973 € 24,5 %
Pridaná hodnota 76 943 825 € 16,8 %
Osobné náklady 46 676 194 € 19,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 13 332 577 € 5,2 %
Opravné položky 2 744 € 101,6 %
Ostatné výnosy 169 304 258 € 45,6 %
Iné prevádzkové náklady 167 964 475 € 46,6 %
Zisk z predaja majetku -328 869 € -64,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 18 000 625 € 12,2 %
HV z finančnej činnosti -6 115 615 € -79,9 %
z toho Nákladové úroky 6 147 388 € 80,2 %
HV pred zdanením 11 885 010 € -6,0 %
Daň 2 936 055 € 10,9 %
HV po zdanení 8 948 955 € -10,5 %
EBITDA 31 607 414 € 10,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
249 530 046 € 6,3 %
 
Neobežný majetok 172 596 847 € 0,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 165 057 959 € 0,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 7 538 888 € -12,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 75 822 094 € 24,3 %
Zásoby 27 235 638 € 4,5 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 48 136 040 € 39,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 450 416 € -7,3 %
 
Časové rozlíšenie 1 111 105 € -19,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 249 530 046 € 6,3 %
 
Vlastné imanie
80 340 036 € 12,5 %
Základné imanie 17 298 480 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 308 866 € 0,0 %
HV minulých rokov 51 783 735 € 23,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 8 948 955 € -10,5 %
 
Záväzky 169 190 010 € 3,6 %
Dlhodobé záväzky 92 726 988 € 2,6 %
Krátkodobé záväzky 57 486 947 € 0,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 14 250 659 € 9,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 725 416 € 60,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?