ARAŠID spol. s r.o.

Historický názov:
  • ARAŠID spol.s.r.o.
Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ARAŠID spol. s r.o.
Sídlo:
Lazovná 69
97401 Banská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/7714/S
Od 9.5.2002, posledná zmena 15.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Matej Sršeň
IČO:
36054241
DIČ:
2020095605

IČ DPH:

SK2020095605
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2002
SK NACE (RÚZ):
47190 Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
Základné imanie:
172 609 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • WESTech, spol. s r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma ARAŠID spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 402 929 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 19,49%. Dosiahnutá strata 987 243 EUR sa prehĺbila medziročne o 490 622 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,36% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 27 808 720 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 913 024 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 17%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 41,66%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,99%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 23,42%.

Absolútne ukazovatele

28 561 587 €

19,0 %

1 795 242 €

3,9 %

7 933 439 €

14,2 %

-830 282 €

%

-2 492 934 €

-163,5 %

Relatívne ukazovatele

6.32 %

-0,9 %

0.75

-0,1

-12.44 %

-5,3 %

110.47 %

12,7 %

0.16

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 27 808 720 € 20,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 594 209 € -11,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 22 895 696 € 21,4 %
Náklady na materiál, energie 349 800 € 41,7 %
Služby 3 364 849 € 15,0 %
Pridaná hodnota 1 795 242 € 3,9 %
Osobné náklady 2 384 257 € 23,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 273 343 € 39,7 %
Opravné položky -1 662 € -124,6 %
Ostatné výnosy 90 320 € -57,0 %
Iné prevádzkové náklady 111 460 € -27,2 %
Zisk z predaja majetku 0 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti -884 494 € -136,3 %
HV z finančnej činnosti -122 210 € 5,6 %
z toho Nákladové úroky 34 217 € 157,4 %
HV pred zdanením -1 006 704 € -99,8 %
Daň -19 461 € -170,6 %
HV po zdanení -987 243 € -98,8 %
EBITDA -613 809 € %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 933 439 € 14,2 %
 
Neobežný majetok 1 750 283 € 36,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 159 624 € 27,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 582 366 € 56,9 %
Dlhodobý finančný majetok 8 293 € 100,0 %
 
Obežný majetok 5 732 520 € 9,5 %
Zásoby 4 741 775 € 6,5 %
Dlhodobé pohľadávky 74 131 € 35,6 %
Krátkodobé pohľadávky 562 353 € -3,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 354 261 € 142,2 %
 
Časové rozlíšenie 450 636 € 4,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 933 439 € 14,2 %
 
Vlastné imanie
-830 282 € %
Základné imanie 172 609 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 725 900 € 0,0 %
HV minulých rokov -741 548 € -202,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -987 243 € -98,8 %
 
Záväzky 8 763 721 € 29,1 %
Dlhodobé záväzky 10 232 € 3,7 %
Krátkodobé záväzky 7 242 837 € 34,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 20 000 € -79,8 %
Bankové úvery krátkodobé 1 359 122 € 17,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 131 530 € 8,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?