KRONOSPAN, s.r.o.

Historický názov:
  • Bučina DDD, spol. s r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KRONOSPAN, s.r.o.
Sídlo:
Lučenecká cesta č. 1335/21
96001 Zvolen
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/8264/S
Od 2.4.2003, posledná zmena 27.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Daniel Huliak
  • Ing. Denisa Klöslová
  • Ing. Pavel Jurčišin
IČO:
36059323
DIČ:
2020070866

IČ DPH:

SK2020070866
Podľa §4, registrovaný od 15.4.2003
SK NACE (RÚZ):
16210 Výroba dosiek a drevených panelov
Základné imanie:
33 075 916 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C. (99,92%)
  • KRONOSPAN (CZ) LIMITED (0,08%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 10/2021 do 09/2022 podaná 28.12.2022 ako riadna.

Firma KRONOSPAN, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 139 114 156 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,37%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 484 992 EUR poklesol medziročne o 10 176 256 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 89,65% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 41,34%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 9,14%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 1,34%.

Absolútne ukazovatele

145 054 846 €

12,0 %

25 188 154 €

-30,2 %

142 810 813 €

-5,6 %

80 077 610 €

-4,2 %

3 050 569 €

-71,1 %

Relatívne ukazovatele

18.11 %

-11,1 %

2.96

-1,2

3.84 %

-6,5 %

43.93 %

-0,8 %

0.25

-0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2021 do 9/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 9 073 049 € -13,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 130 041 107 € 14,8 %
Zmena stavu zásob 3 789 764 € 46,2 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 8 162 443 € -13,3 %
Náklady na materiál, energie 94 621 110 € 41,3 %
Služby 14 846 018 € 9,1 %
Pridaná hodnota 25 188 154 € -30,2 %
Osobné náklady 8 518 265 € -1,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 9 967 841 € -0,4 %
Opravné položky 87 111 € -73,3 %
Ostatné výnosy 1 419 380 € -42,1 %
Iné prevádzkové náklady 2 278 556 € 13,4 %
Zisk z predaja majetku 129 510 € -40,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 971 466 € -67,0 %
HV z finančnej činnosti -673 801 € 33,2 %
z toho Nákladové úroky 775 379 € -26,5 %
HV pred zdanením 5 297 665 € -69,0 %
Daň -187 327 € -113,0 %
HV po zdanení 5 484 992 € -65,0 %
EBITDA 15 809 797 € -43,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
142 810 813 € -5,6 %
 
Neobežný majetok 112 675 984 € -5,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 112 674 984 € -5,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 1 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 30 049 807 € -5,0 %
Zásoby 20 883 021 € 45,5 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 6 223 290 € -6,4 %
Krátkodobý finančný majetok 2 601 391 € 64,8 %
Finančné účty 342 105 € -96,2 %
 
Časové rozlíšenie 85 022 € 8,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 142 810 813 € -5,6 %
 
Vlastné imanie
80 077 610 € -4,2 %
Základné imanie 33 075 916 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 9 189 861 € 9,3 %
HV minulých rokov 32 326 841 € 22,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 484 992 € -65,0 %
 
Záväzky 60 983 751 € -8,4 %
Dlhodobé záväzky 4 530 274 € -3,9 %
Krátkodobé záväzky 12 101 662 € 29,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 29 750 000 € -26,5 %
Bankové úvery krátkodobé 13 233 146 € 23,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 368 669 € 4,2 %
 
Časové rozlíšenie 1 749 452 € 61,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?