Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.

Historický názov:
 • Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
 • VSŽ Nemocnica, akciová spoločnosť Košice-Šaca
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Sídlo:
Lúčna 57
04015 Košice - Šaca
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/840/V
Od 17.12.1996, posledná zmena 23.1.2024
Štatutárny orgán:
 • Lek. Waldemar Krzysztof Kmiecik, MPH, MSc.
 • Mgr. Tomáš Lučkai, MPH
 • MUDr. Ján Luczy, PhD., MPH
 • MUDr. Mgr. Maroš Varga, MHA
 • MUDr. Pavol Rusnák
 • Doc. MUDr. Erik Dosedla, PhD., MBA
IČO:
36168165
DIČ:
2020969797

IČ DPH:

SK7120001372
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2018
SK NACE (RÚZ):
86100 Činnosti nemocníc
Základné imanie:
1 116 516 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 47 126 868 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,49%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 658 681 EUR vzrástol medziročne o 202 181 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 87,24% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 28,12%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 16,1%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,09%.

Absolútne ukazovatele

53 516 215 €

14,2 %

30 015 770 €

4,0 %

22 438 275 €

-8,5 %

7 298 327 €

8,2 %

-2 605 678 €

-18,7 %

Relatívne ukazovatele

63.69 %

-4,0 %

0.95

-0,1

11.85 %

1,8 %

67.47 %

-5,0 %

0.73

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 439 175 € 24,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 46 687 693 € 10,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 525 239 € 10,3 %
Náklady na predaj tovaru 354 088 € 24,8 %
Náklady na materiál, energie 11 113 435 € 28,1 %
Služby 6 168 814 € 16,1 %
Pridaná hodnota 30 015 770 € 4,0 %
Osobné náklady 31 641 533 € 11,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 554 491 € -25,2 %
Opravné položky 1 563 € %

Ostatné výnosy 5 583 028 € 54,8 %
Iné prevádzkové náklady 55 615 € -67,5 %
Zisk z predaja majetku 61 947 € 129,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 407 543 € 10,0 %
HV z finančnej činnosti 16 781 € 219,9 %
z toho Nákladové úroky 1 299 € -15,4 %
HV pred zdanením 3 424 324 € 10,4 %
Daň 765 643 € 18,7 %
HV po zdanení 2 658 681 € 8,2 %
EBITDA 3 900 087 € 2,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 438 275 € -8,5 %
 
Neobežný majetok 11 410 252 € 4,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 380 962 € 4,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 19 290 € 31,5 %
Dlhodobý finančný majetok 10 000 € 100,0 %
 
Obežný majetok 10 985 798 € -19,4 %
Zásoby 1 070 369 € -13,0 %
Dlhodobé pohľadávky 253 883 € -36,6 %
Krátkodobé pohľadávky 9 600 279 € -19,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 61 267 € -8,6 %
 
Časové rozlíšenie 42 225 € 48,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 438 275 € -8,5 %
 
Vlastné imanie
7 298 327 € 8,2 %
Základné imanie 1 116 516 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 173 130 € 0,0 %
HV minulých rokov 350 000 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 658 681 € 8,2 %
 
Záväzky 7 364 004 € -28,7 %
Dlhodobé záväzky 146 661 € -17,5 %
Krátkodobé záväzky 5 603 874 € -29,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 613 469 € -25,2 %
 
Časové rozlíšenie 7 775 944 € 4,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?