Loading

Calmit, spol. s r.o.

Historický názov:
  • SILIKÁT, s.r.o., Košice
  • SILIKÁT, s.r.o., Margecany
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Calmit, spol. s r.o.
Sídlo:
Gaštanová 15
81104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/26739/B
Od 4.4.1997, posledná zmena 25.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Dr. Ing. Peter Vaniš
IČO:
36172162
DIČ:
2020036172

IČ DPH:

SK2020036172
Podľa §4, registrovaný od 26.2.1998
SK NACE (RÚZ):
23520 Výroba vápna a sadry
Základné imanie:
5 759 145 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Eurofillers Holding GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma Calmit, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 26 807 075 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 30,99%. Dosiahnutý zisk po zdanení 901 188 EUR poklesol medziročne o 568 269 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 71,17% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 81,98%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,43%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,57%.

Absolútne ukazovatele

29 973 601 €

33,2 %

7 085 867 €

-6,9 %

42 943 030 €

16,0 %

15 522 471 €

-4,5 %

6 474 700 €

0,5 %

Relatívne ukazovatele

26.43 %

-10,8 %

1.88

-0,4

2.10 %

-1,9 %

63.85 %

7,7 %

0.27

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 5 475 237 € 42,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 21 331 838 € 28,3 %
Zmena stavu zásob -13 030 € 82,5 %
Aktivácia 6 648 € %

Náklady na predaj tovaru 4 383 675 € 58,0 %
Náklady na materiál, energie 10 900 387 € 82,0 %
Služby 4 430 764 € 10,4 %
Pridaná hodnota 7 085 867 € -6,9 %
Osobné náklady 3 766 464 € 13,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 289 742 € 0,0 %
Opravné položky 0 € 100,0 %
Ostatné výnosy 3 114 023 € 53,1 %
Iné prevádzkové náklady 2 994 413 € 33,9 %
Zisk z predaja majetku 30 518 € -54,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 179 789 € -37,0 %
HV z finančnej činnosti -3 055 € -4,5 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 1 176 734 € -37,1 %
Daň 275 546 € -31,2 %
HV po zdanení 901 188 € -38,7 %
EBITDA 3 439 013 € -16,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
42 943 030 € 16,0 %
 
Neobežný majetok 15 801 980 € -1,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 760 843 € -2,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 9 426 € -25,6 %
Dlhodobý finančný majetok 4 031 711 € 1,9 %
 
Obežný majetok 27 117 731 € 28,9 %
Zásoby 1 580 022 € 32,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 4 029 251 € 22,6 %
Krátkodobý finančný majetok 20 015 199 € 43,5 %
Finančné účty 1 493 259 € -42,9 %
 
Časové rozlíšenie 23 319 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 42 943 030 € 16,0 %
 
Vlastné imanie
15 522 471 € -4,5 %
Základné imanie 5 759 145 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 284 280 € 2,4 %
HV minulých rokov 5 577 858 € -4,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 901 188 € -38,7 %
 
Záväzky 9 987 129 € 14,2 %
Dlhodobé záväzky 642 626 € -12,1 %
Krátkodobé záväzky 3 232 920 € 25,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 6 111 583 € 12,4 %
 
Časové rozlíšenie 17 433 430 € 45,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?