LABAŠ s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LABAŠ s.r.o.
Sídlo:
Textilná 1
04001 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/10245/V
Od 18.3.1998, posledná zmena 3.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Miroslav Labaš
IČO:
36183181
DIČ:
2020044796

IČ DPH:

SK2020044796
Podľa §4, registrovaný od 26.3.1998
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
739 230 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Miroslav Labaš (51,0%)
  • Ing. Dana Labašová (16,67%)
  • Richard Labaš (16,67%)
  • Mgr. Miroslav Labaš (15,67%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.06.2023 ako riadna.

Firma LABAŠ s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 352 959 354 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,58%. Dosiahnutý zisk po zdanení 8 267 444 EUR vzrástol medziročne o 2 987 613 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,03% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 346 861 666 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 59 175 142 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 17%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 20,56%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,76%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,65%.

Absolútne ukazovatele

353 847 704 €

15,5 %

49 772 265 €

21,6 %

115 621 738 €

21,7 %

51 192 654 €

19,3 %

-464 623 €

89,2 %

Relatívne ukazovatele

14.10 %

0,7 %

1.51

0,1

7.15 %

1,6 %

55.72 %

0,9 %

0.29

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 346 861 666 € 15,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 6 097 688 € 25,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 287 686 524 € 14,9 %
Náklady na materiál, energie 4 864 191 € 20,6 %
Služby 10 636 374 € 5,8 %
Pridaná hodnota 49 772 265 € 21,6 %
Osobné náklady 33 014 652 € 14,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 240 119 € 8,7 %
Opravné položky 5 293 € -35,6 %
Ostatné výnosy 813 765 € -4,1 %
Iné prevádzkové náklady 987 472 € 30,1 %
Zisk z predaja majetku 60 039 € -30,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 11 398 533 € 52,5 %
HV z finančnej činnosti -843 726 € -10,5 %
z toho Nákladové úroky 215 258 € -12,7 %
HV pred zdanením 10 554 807 € 57,3 %
Daň 2 287 363 € 59,8 %
HV po zdanení 8 267 444 € 56,6 %
EBITDA 16 578 613 € 35,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
115 621 738 € 21,7 %
 
Neobežný majetok 75 572 694 € 12,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 75 160 870 € 12,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 411 824 € 24,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 38 679 737 € 44,3 %
Zásoby 28 288 319 € 58,0 %
Dlhodobé pohľadávky 1 000 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 7 761 274 € 12,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 629 144 € 30,5 %
 
Časové rozlíšenie 1 369 307 € 21,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 115 621 738 € 21,7 %
 
Vlastné imanie
51 192 654 € 19,3 %
Základné imanie 739 230 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 77 266 € 0,0 %
HV minulých rokov 42 108 714 € 14,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 8 267 444 € 56,6 %
 
Záväzky 64 317 706 € 23,7 %
Dlhodobé záväzky 872 946 € -28,0 %
Krátkodobé záväzky 36 100 942 € 25,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 21 608 111 € 25,6 %
Bankové úvery krátkodobé 4 300 347 € 26,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 435 360 € -1,3 %
 
Časové rozlíšenie 111 378 € 1,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?