SLADOVŇA, a.s. Michalovce

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SLADOVŇA, a.s. Michalovce
Sídlo:
Močarianska 14
07101 Michalovce
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/959/V
Od 5.5.1998, posledná zmena 12.6.2018
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ján Harman
  • Ing. Jozef Knežo
  • Mgr. Monika Čobanová
IČO:
36184187
DIČ:
2020039439

IČ DPH:

SK2020039439
Podľa §4, registrovaný od 1.6.1998
SK NACE (RÚZ):
11060 Výroba sladu
Základné imanie:
3 689 782 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 13.06.2023 ako riadna.

Firma SLADOVŇA, a.s. Michalovce dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 311 346 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 49,93%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 589 699 EUR vzrástol medziročne o 789 161 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 90,35% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 66,06%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 16,8%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,84%.

Absolútne ukazovatele

32 427 427 €

49,0 %

4 640 414 €

28,0 %

34 605 280 €

27,1 %

5 288 262 €

-50,5 %

-3 574 535 €

-275,8 %

Relatívne ukazovatele

15.31 %

-2,6 %

2.73

0,5

4.59 %

1,6 %

84.72 %

23,9 %

0.25

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 011 647 € -42,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 299 699 € 58,6 %
Zmena stavu zásob 1 260 257 € 3,2 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 914 814 € -45,7 %
Náklady na materiál, energie 24 199 189 € 66,1 %
Služby 1 817 186 € 16,8 %
Pridaná hodnota 4 640 414 € 28,0 %
Osobné náklady 1 697 253 € 3,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 024 325 € -0,1 %
Opravné položky 5 584 € %

Ostatné výnosy 298 223 € %

Iné prevádzkové náklady 45 223 € 25,4 %
Zisk z predaja majetku 124 011 € 52,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 290 263 € 111,3 %
HV z finančnej činnosti -405 364 € -98,8 %
z toho Nákladové úroky 225 811 € 41,7 %
HV pred zdanením 1 884 899 € 114,2 %
Daň 295 200 € 271,4 %
HV po zdanení 1 589 699 € 98,6 %
EBITDA 3 190 577 € 57,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
34 605 280 € 27,1 %
 
Neobežný majetok 14 420 750 € -5,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 106 973 € -8,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 6 313 777 € -0,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 20 160 439 € 68,3 %
Zásoby 14 201 186 € 68,8 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 5 584 287 € 57,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 374 966 € %

 
Časové rozlíšenie 24 091 € -16,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 34 605 280 € 27,1 %
 
Vlastné imanie
5 288 262 € -50,5 %
Základné imanie 3 689 782 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 8 781 € 0,0 %
HV minulých rokov 0 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 589 699 € 98,6 %
 
Záväzky 29 102 548 € 78,6 %
Dlhodobé záväzky 195 658 € 86,3 %
Krátkodobé záväzky 10 916 320 € %

Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 5 297 120 € -17,1 %
Bankové úvery krátkodobé 12 628 275 € 60,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 65 175 € -10,5 %
 
Časové rozlíšenie 214 470 € -12,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?