Loading

KAPA-PRESS, spoločnosť s ručením obmedzeným

Aktualizované 13.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KAPA-PRESS, spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:
Ulica Andreja Kvasa 1678
04017 Košice - mestská časť Barca
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/10368/V
Od 20.5.1998, posledná zmena 12.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Boris Mrekaj, PhD.
  • Ing. Igor Ormandy
IČO:
36184454
DIČ:
2020044983

IČ DPH:

SK2020044983
Podľa §4, registrovaný od 5.6.1998
SK NACE (RÚZ):
47260 Maloobchod s tabakovými výrobkami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
15 902 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Royal Invest Consulting, a.s. (95,0%)
  • JUDr. Stanislav Strapek (5,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma KAPA-PRESS, spoločnosť s ručením obmedzeným dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 34 157 552 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,34%. Dosiahnutý zisk po zdanení 104 356 EUR vzrástol medziročne o 82 597 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,33% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 32 599 247 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 598 988 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 11%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 4,36%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,83%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,56%.

Absolútne ukazovatele

34 197 391 €

10,4 %

2 954 481 €

8,5 %

3 500 275 €

-5,5 %

154 807 €

-13,2 %

-250 392 €

18,8 %

Relatívne ukazovatele

8.65 %

-0,2 %

1.17

0,1

2.98 %

2,4 %

95.58 %

0,4 %

0.48

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 32 599 247 € 10,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 558 305 € 8,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 29 000 259 € 10,6 %
Náklady na materiál, energie 113 597 € -4,4 %
Služby 2 089 215 € 10,8 %
Pridaná hodnota 2 954 481 € 8,5 %
Osobné náklady 2 522 220 € 2,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 89 645 € 1,2 %
Opravné položky 20 714 € %

Ostatné výnosy 37 326 € 64,3 %
Iné prevádzkové náklady 50 259 € -8,8 %
Zisk z predaja majetku -1 172 € 79,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 307 797 € 126,4 %
HV z finančnej činnosti -131 817 € -35,2 %
z toho Nákladové úroky 15 409 € %

HV pred zdanením 175 980 € %

Daň 71 624 € %

HV po zdanení 104 356 € %

EBITDA 398 614 € 73,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
3 500 275 € -5,5 %
 
Neobežný majetok 440 592 € -14,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 73 374 € -16,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 367 218 € -14,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 2 788 860 € -3,7 %
Zásoby 1 465 601 € -11,3 %
Dlhodobé pohľadávky 16 238 € -10,9 %
Krátkodobé pohľadávky 957 252 € 0,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 349 769 € 28,6 %
 
Časové rozlíšenie 270 823 € -6,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 3 500 275 € -5,5 %
 
Vlastné imanie
154 807 € -13,2 %
Základné imanie 15 902 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 34 549 € 0,0 %
HV minulých rokov 0 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 104 356 € %

 
Záväzky 2 984 941 € -6,4 %
Dlhodobé záväzky 21 129 € %

Krátkodobé záväzky 2 933 310 € -6,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 30 502 € -34,9 %
 
Časové rozlíšenie 360 527 € 7,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?