KAPA-PRESS, spoločnosť s ručením obmedzeným

Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KAPA-PRESS, spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:
Ulica Andreja Kvasa 1678
04017 Košice - mestská časť Barca
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/10368/V
Od 20.5.1998, posledná zmena 12.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Boris Mrekaj, PhD.
  • Ing. Igor Ormandy
IČO:
36184454
DIČ:
2020044983

IČ DPH:

SK2020044983
Podľa §4, registrovaný od 5.6.1998
SK NACE (RÚZ):
47260 Maloobchod s tabakovými výrobkami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
15 902 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Royal Invest Consulting, a.s. (95,0%)
  • JUDr. Stanislav Strapek (5,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 06.06.2023 ako riadna.

Firma KAPA-PRESS, spoločnosť s ručením obmedzeným dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 956 358 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,99%. Dosiahnutý zisk po zdanení 21 759 EUR poklesol medziročne o 84 362 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,28% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 29 522 599 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 293 376 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 11%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 10,42%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 1,43%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,95%.

Absolútne ukazovatele

30 983 786 €

6,1 %

2 723 255 €

24,4 %

3 702 597 €

9,2 %

178 331 €

-25,1 %

-308 193 €

-3,1 %

Relatívne ukazovatele

8.80 %

1,0 %

1.11

0,2

0.59 %

-2,5 %

95.18 %

2,2 %

0.44

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 29 522 599 € 9,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 433 759 € 15,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 26 229 223 € 9,6 %
Náklady na materiál, energie 118 778 € 10,4 %
Služby 1 885 102 € -1,4 %
Pridaná hodnota 2 723 255 € 24,4 %
Osobné náklady 2 459 176 € 3,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 88 550 € 2,1 %
Opravné položky 1 350 € 121,9 %
Ostatné výnosy 22 713 € -95,3 %
Iné prevádzkové náklady 55 109 € -19,0 %
Zisk z predaja majetku -5 831 € -107,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 135 952 € -35,5 %
HV z finančnej činnosti -97 520 € -17,7 %
z toho Nákladové úroky 1 980 € -43,0 %
HV pred zdanením 38 432 € -70,0 %
Daň 16 673 € -23,9 %
HV po zdanení 21 759 € -79,5 %
EBITDA 230 333 € 6,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
3 702 597 € 9,2 %
 
Neobežný majetok 515 293 € -11,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 88 272 € -9,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 427 021 € -12,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 2 897 214 € 13,5 %
Zásoby 1 652 291 € 23,6 %
Dlhodobé pohľadávky 18 226 € 69,4 %
Krátkodobé pohľadávky 954 692 € -3,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 272 005 € 23,3 %
 
Časové rozlíšenie 290 090 € 14,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 3 702 597 € 9,2 %
 
Vlastné imanie
178 331 € -25,1 %
Základné imanie 15 902 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 34 549 € 0,0 %
HV minulých rokov 106 121 € 30,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 21 759 € -79,5 %
 
Záväzky 3 189 761 € 11,8 %
Dlhodobé záväzky 173 € -97,7 %
Krátkodobé záväzky 3 142 758 € 12,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 8 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 46 822 € -7,0 %
 
Časové rozlíšenie 334 505 € 11,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?