Loading

BSH Drives and Pumps s.r.o.

Historický názov:
  • BSH Management s.r.o.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BSH Drives and Pumps s.r.o.
Sídlo:
Továrenská 2
07101 Michalovce
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/10671/V
Od 7.12.1998, posledná zmena 7.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ján Schumera
  • Ing. Peter Medviď
IČO:
36187828
DIČ:
2020039560

IČ DPH:

SK2020039560
Podľa §4, registrovaný od 17.12.1998
SK NACE (RÚZ):
27110 Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov
Základné imanie:
16 596 959 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • BSH Finance and Holding GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.06.2023 ako riadna.

Firma BSH Drives and Pumps s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 174 993 518 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,71%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 331 325 EUR poklesol medziročne o 858 411 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,54% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 9,11%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 17,11%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,6%.

Absolútne ukazovatele

176 606 159 €

6,7 %

34 893 504 €

2,9 %

98 420 620 €

11,7 %

24 170 329 €

-3,4 %

-27 128 988 €

-32,6 %

Relatívne ukazovatele

19.94 %

-0,9 %

1.59

-0,0

3.38 %

-1,4 %

75.44 %

3,8 %

0.35

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 11 568 725 € -12,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 163 424 793 € 9,5 %
Zmena stavu zásob -131 448 € -108,0 %
Aktivácia 63 907 € %

Náklady na predaj tovaru 10 649 227 € -12,2 %
Náklady na materiál, energie 120 308 277 € 9,1 %
Služby 9 079 613 € 17,1 %
Pridaná hodnota 34 893 504 € 2,9 %
Osobné náklady 21 947 094 € 3,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 9 023 338 € 0,5 %
Opravné položky 51 721 € -28,3 %
Ostatné výnosy 870 893 € -24,0 %
Iné prevádzkové náklady 117 009 € 24,9 %
Zisk z predaja majetku -98 961 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 521 630 € -6,3 %
HV z finančnej činnosti -947 983 € -70,6 %
z toho Nákladové úroky 694 899 € 139,9 %
HV pred zdanením 3 573 647 € -16,3 %
Daň 242 322 € 194,9 %
HV po zdanení 3 331 325 € -20,5 %
EBITDA 13 639 285 € -0,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
98 420 620 € 11,7 %
 
Neobežný majetok 55 279 004 € 11,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 55 189 573 € 11,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 89 431 € -27,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 43 030 797 € 11,9 %
Zásoby 18 413 871 € 16,7 %
Dlhodobé pohľadávky 5 750 € -34,3 %
Krátkodobé pohľadávky 24 607 126 € 8,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 050 € -22,0 %
 
Časové rozlíšenie 110 819 € 52,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 98 420 620 € 11,7 %
 
Vlastné imanie
24 170 329 € -3,4 %
Základné imanie 16 596 959 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 659 696 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 582 349 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 331 325 € -20,5 %
 
Záväzky 74 153 509 € 17,8 %
Dlhodobé záväzky 2 326 088 € 10,6 %
Krátkodobé záväzky 70 135 729 € 19,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 32 343 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 659 349 € -17,4 %
 
Časové rozlíšenie 96 782 € -12,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?