TAJBA, a.s.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TAJBA, a.s.
Sídlo:
Železničná 2
04414 Čaňa
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/1043/V
Od 24.2.1999, posledná zmena 3.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jozef Micák
  • Ing. Robert Konopka
  • Martin Bobek
  • Ing. Ladislav Bajo
  • Ing. Ladislav Bittó
IČO:
36188981
DIČ:
2020045698

IČ DPH:

SK2020045698
Podľa §4, registrovaný od 23.3.1999
SK NACE (RÚZ):
46210 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
Základné imanie:
5 255 006 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma TAJBA, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 61 699 343 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 11,16%. Dosiahnutý zisk po zdanení 477 026 EUR poklesol medziročne o 2 558 472 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 91,34% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 57 808 599 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 270 717 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 241 892 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 14,56%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,84%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,66%.

Absolútne ukazovatele

63 291 095 €

-12,6 %

5 661 025 €

-29,3 %

52 633 008 €

-15,5 %

25 508 883 €

2,0 %

16 842 211 €

1,9 %

Relatívne ukazovatele

9.18 %

-2,4 %

1.67

-0,7

0.91 %

-4,0 %

51.53 %

-8,4 %

0.73

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 57 808 599 € -12,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 890 744 € 4,9 %
Zmena stavu zásob 66 637 € 218,6 %
Aktivácia 241 892 € -24,7 %
Náklady na predaj tovaru 50 537 882 € -7,3 %
Náklady na materiál, energie 3 550 261 € 14,6 %
Služby 1 808 501 € 12,8 %
Pridaná hodnota 5 661 025 € -29,3 %
Osobné náklady 3 384 963 € 1,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 747 630 € 35,4 %
Opravné položky 286 995 € -88,6 %
Ostatné výnosy 1 208 792 € -45,4 %
Iné prevádzkové náklady 1 227 425 € -47,0 %
Zisk z predaja majetku 38 854 € -75,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 711 861 € -59,0 %
HV z finančnej činnosti -1 079 004 € -238,7 %
z toho Nákladové úroky 1 077 197 € 259,4 %
HV pred zdanením 632 857 € -83,6 %
Daň 155 831 € -81,0 %
HV po zdanení 477 026 € -84,3 %
EBITDA 2 257 429 € -50,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
52 633 008 € -15,5 %
 
Neobežný majetok 8 816 482 € 5,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 446 815 € 6,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 240 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 2 367 427 € 3,0 %
 
Obežný majetok 43 807 076 € -18,7 %
Zásoby 24 059 718 € -33,0 %
Dlhodobé pohľadávky 409 361 € -27,6 %
Krátkodobé pohľadávky 17 905 076 € 16,2 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 432 921 € -29,2 %
 
Časové rozlíšenie 9 450 € -68,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 52 633 008 € -15,5 %
 
Vlastné imanie
25 508 883 € 2,0 %
Základné imanie 5 255 006 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 120 416 € 3,3 %
HV minulých rokov 17 656 435 € 20,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 477 026 € -84,3 %
 
Záväzky 27 021 756 € -27,4 %
Dlhodobé záväzky 38 396 € 113,8 %
Krátkodobé záväzky 2 859 094 € -67,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 23 603 491 € -15,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 520 775 € 17,0 %
 
Časové rozlíšenie 102 369 € -5,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?