TAJBA, a.s.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TAJBA, a.s.
Sídlo:
Železničná 2
04414 Čaňa
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/1043/V
Od 24.2.1999, posledná zmena 3.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jozef Micák
  • Ing. Robert Konopka
  • Martin Bobek
  • Ing. Ladislav Bajo
  • Ing. Ladislav Bittó
IČO:
36188981
DIČ:
2020045698

IČ DPH:

SK2020045698
Podľa §4, registrovaný od 23.3.1999
SK NACE (RÚZ):
46210 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
Základné imanie:
5 255 006 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 24.03.2023 ako riadna.

Firma TAJBA, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 69 447 676 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 26,9%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 035 498 EUR vzrástol medziročne o 516 462 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 90,81% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 65 737 076 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 11 235 158 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 17%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 3,94%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 36,24%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,27%.

Absolútne ukazovatele

72 386 691 €

29,6 %

8 010 832 €

4,9 %

62 324 272 €

37,8 %

25 003 303 €

16,3 %

16 521 775 €

18,4 %

Relatívne ukazovatele

11.54 %

-2,4 %

2.41

-0,2

4.87 %

-0,7 %

59.88 %

7,4 %

0.47

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 65 737 076 € 29,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 710 600 € -2,6 %
Zmena stavu zásob -56 197 € %
Aktivácia 321 175 € 17,8 %
Náklady na predaj tovaru 54 501 918 € 27,9 %
Náklady na materiál, energie 3 099 169 € -3,9 %
Služby 1 602 733 € 36,2 %
Pridaná hodnota 8 010 832 € 4,9 %
Osobné náklady 3 329 683 € 13,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 552 115 € -19,4 %
Opravné položky 2 509 609 € 132,3 %
Ostatné výnosy 2 213 041 € 199,8 %
Iné prevádzkové náklady 2 315 715 € 211,4 %
Zisk z predaja majetku 157 942 € 75,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 172 695 € 23,7 %
HV z finančnej činnosti -318 574 € -84,3 %
z toho Nákladové úroky 299 735 € 90,1 %
HV pred zdanením 3 854 121 € 20,5 %
Daň 818 623 € 20,4 %
HV po zdanení 3 035 498 € 20,5 %
EBITDA 4 566 868 € 16,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
62 324 272 € 37,8 %
 
Neobežný majetok 8 379 196 € 6,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 080 323 € -0,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 2 298 873 € 27,6 %
 
Obežný majetok 53 914 865 € 44,4 %
Zásoby 35 923 332 € 53,9 %
Dlhodobé pohľadávky 565 392 € 286,8 %
Krátkodobé pohľadávky 15 403 587 € 50,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 022 554 € -43,5 %
 
Časové rozlíšenie 30 211 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 62 324 272 € 37,8 %
 
Vlastné imanie
25 003 303 € 16,3 %
Základné imanie 5 255 006 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 051 862 € 40,5 %
HV minulých rokov 14 660 937 € 19,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 035 498 € 20,5 %
 
Záväzky 37 212 486 € 57,6 %
Dlhodobé záväzky 17 959 € -21,7 %
Krátkodobé záväzky 8 735 773 € 44,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 28 013 653 € 64,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 445 101 € -6,3 %
 
Časové rozlíšenie 108 483 € -5,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?