TES MI s.r.o.

Historický názov:
  • TRANCERIE EMILIANE SLOVAKIA s.r.o.
Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TES MI s.r.o.
Sídlo:
Továrenská 2
07101 Michalovce
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/10867/V
Od 14.4.1999, posledná zmena 17.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Paolo Felisa
IČO:
36190217
DIČ:
2020039681

IČ DPH:

SK2020039681
Podľa §4, registrovaný od 1.7.1999
SK NACE (RÚZ):
25610 Opracovanie a povrchová úprava kovov
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • FELIX Mi, s.r.o. (90,0%)
  • POSCO Co., Ltd. (7,0%)
  • Daewoo International Corporation (3,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 15.03.2023 ako riadna.

Firma TES MI s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 470 579 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 26,01%. Dosiahnutý zisk po zdanení 241 155 EUR poklesol medziročne o 73 711 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,32% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 38,18%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 14,1%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,48%.

Absolútne ukazovatele

27 484 643 €

25,9 %

2 304 234 €

-18,4 %

26 616 816 €

0,2 %

7 468 033 €

-10,5 %

13 776 795 €

13,4 %

Relatívne ukazovatele

8.39 %

-4,6 %

4.61

-1,1

0.91 %

-0,3 %

71.94 %

3,3 %

3.21

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 172 440 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 27 298 139 € 25,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 99 600 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 23 164 453 € 38,2 %
Služby 1 902 292 € -14,1 %
Pridaná hodnota 2 304 234 € -18,4 %
Osobné náklady 499 699 € 1,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 402 073 € -26,9 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 14 064 € -5,4 %
Iné prevádzkové náklady 91 583 € -6,8 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 324 943 € -4,0 %
HV z finančnej činnosti -6 992 € 11,1 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 317 951 € -3,8 %
Daň 76 796 € %

HV po zdanení 241 155 € -23,4 %
EBITDA 1 727 016 € -23,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
26 616 816 € 0,2 %
 
Neobežný majetok 8 649 361 € -14,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 590 602 € -20,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 3 058 759 € -1,4 %
 
Obežný majetok 17 951 034 € 9,2 %
Zásoby 4 788 813 € 69,4 %
Dlhodobé pohľadávky 126 385 € -19,8 %
Krátkodobé pohľadávky 4 633 439 € 9,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 8 402 397 € -8,9 %
 
Časové rozlíšenie 16 421 € 21,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 26 616 816 € 0,2 %
 
Vlastné imanie
7 468 033 € -10,5 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 051 198 € -2,1 %
HV minulých rokov 5 150 680 € -12,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 241 155 € -23,4 %
 
Záväzky 19 148 783 € 5,1 %
Dlhodobé záväzky 15 061 824 € 7,2 %
Krátkodobé záväzky 4 064 275 € -2,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 22 684 € 14,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?