TES MI s.r.o.

Historický názov:
  • TRANCERIE EMILIANE SLOVAKIA s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TES MI s.r.o.
Sídlo:
Továrenská 2
07101 Michalovce
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/10867/V
Od 14.4.1999, posledná zmena 17.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Paolo Felisa
IČO:
36190217
DIČ:
2020039681

IČ DPH:

SK2020039681
Podľa §4, registrovaný od 1.7.1999
SK NACE (RÚZ):
25610 Opracovanie a povrchová úprava kovov
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • FELIX Mi, s.r.o. (90,0%)
  • POSCO Co., Ltd. (7,0%)
  • Daewoo International Corporation (3,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 14.03.2024 ako riadna.

Firma TES MI s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 24 737 089 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 9,95%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 355 562 EUR vzrástol medziročne o 2 114 407 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,92% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 24,15%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1,03%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,5%.

Absolútne ukazovatele

24 753 661 €

-9,9 %

4 887 014 €

112,1 %

28 046 906 €

5,4 %

8 738 269 €

17,0 %

17 369 792 €

26,1 %

Relatívne ukazovatele

19.76 %

11,4 %

9.27

4,7

8.40 %

7,5 %

68.84 %

-3,1 %

4.95

1,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 250 865 € 45,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 24 486 224 € -10,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 356 900 € 258,3 %
Náklady na materiál, energie 17 571 224 € -24,1 %
Služby 1 921 951 € 1,0 %
Pridaná hodnota 4 887 014 € 112,1 %
Osobné náklady 527 170 € 5,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 308 449 € -6,7 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 8 052 € -42,7 %
Iné prevádzkové náklady 72 870 € -20,4 %
Zisk z predaja majetku 6 000 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 992 577 € %

HV z finančnej činnosti -15 € 99,8 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 2 992 562 € %

Daň 637 000 € %

HV po zdanení 2 355 562 € %

EBITDA 4 295 026 € 148,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
28 046 906 € 5,4 %
 
Neobežný majetok 7 447 945 € -13,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 406 152 € -21,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 3 041 793 € -0,6 %
 
Obežný majetok 20 582 444 € 14,7 %
Zásoby 4 615 128 € -3,6 %
Dlhodobé pohľadávky 1 401 € -98,9 %
Krátkodobé pohľadávky 4 439 430 € -4,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 11 526 485 € 37,2 %
 
Časové rozlíšenie 16 517 € 0,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 28 046 906 € 5,4 %
 
Vlastné imanie
8 738 269 € 17,0 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 034 232 € -0,8 %
HV minulých rokov 4 323 475 € -16,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 355 562 € %

 
Záväzky 19 308 637 € 0,8 %
Dlhodobé záväzky 16 062 294 € 6,6 %
Krátkodobé záväzky 3 227 768 € -20,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 18 575 € -18,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?