DEKORT, spol. s r.o.

Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DEKORT, spol. s r.o.
Sídlo:
Štefánikova 42
04001 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/11027/V
Od 30.6.1999, posledná zmena 10.9.2022
Štatutárny orgán:
  • JUDr.Mgr. Marián Gažovský
  • JUDr. Darina Gažovská
  • JUDr. Dušan Gažovský
IČO:
36191833
DIČ:
2020059030

IČ DPH:

SK2020059030
Podľa §4, registrovaný od 2.7.1999
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
9 960 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • JUDr. Darina Gažovská (66,67%)
  • JUDr. Mgr. Marián Gažovský (16,67%)
  • JUDr. Dušan Gažovský (16,67%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma DEKORT, spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 30 007 703 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,12%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 156 400 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,43% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 29 298 900 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 648 130 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 19%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 7,34%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 43,04%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,68%.

Absolútne ukazovatele

30 071 894 €

8,4 %

4 211 889 €

15,8 %

6 854 084 €

12,2 %

1 937 069 €

13,1 %

-1 537 149 €

-8,9 %

Relatívne ukazovatele

14.04 %

0,8 %

1.14

0,1

2.28 %

3,8 %

71.74 %

-0,2 %

0.38

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 29 298 900 € 8,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 708 803 € 26,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 23 650 770 € 7,4 %
Náklady na materiál, energie 880 697 € -7,3 %
Služby 1 264 347 € 43,0 %
Pridaná hodnota 4 211 889 € 15,8 %
Osobné náklady 3 700 804 € 5,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 74 203 € 28,3 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 17 334 € -33,2 %
Iné prevádzkové náklady 82 157 € 3,0 %
Zisk z predaja majetku 9 019 € -58,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 381 078 € %

HV z finančnej činnosti -153 357 € -20,4 %
z toho Nákladové úroky 72 582 € 134,0 %
HV pred zdanením 227 721 € %

Daň 71 321 € %

HV po zdanení 156 400 € 272,7 %
EBITDA 446 262 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
6 854 084 € 12,2 %
 
Neobežný majetok 4 110 016 € 11,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 711 734 € 10,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 7 275 € 110,5 %
Dlhodobý finančný majetok 1 391 007 € 13,2 %
 
Obežný majetok 2 681 472 € 14,9 %
Zásoby 1 114 465 € 6,7 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 289 864 € 14,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 277 143 € 69,7 %
 
Časové rozlíšenie 62 596 € -19,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 6 854 084 € 12,2 %
 
Vlastné imanie
1 937 069 € 13,1 %
Základné imanie 9 960 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 381 597 € 74,2 %
HV minulých rokov 1 389 112 € -11,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 156 400 € 272,7 %
 
Záväzky 4 912 348 € 11,9 %
Dlhodobé záväzky 95 545 € -15,5 %
Krátkodobé záväzky 3 124 083 € 20,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 389 216 € 18,7 %
Bankové úvery krátkodobé 1 152 467 € -5,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 151 037 € 14,9 %
 
Časové rozlíšenie 4 667 € 12,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?