DEKORT, spol. s r.o.

Aktualizované 2.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DEKORT, spol. s r.o.
Sídlo:
Štefánikova 42
04001 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/11027/V
Od 30.6.1999, posledná zmena 10.9.2022
Štatutárny orgán:
  • JUDr.Mgr. Marián Gažovský
  • JUDr. Darina Gažovská
  • JUDr. Dušan Gažovský
IČO:
36191833
DIČ:
2020059030

IČ DPH:

SK2020059030
Podľa §4, registrovaný od 2.7.1999
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
9 960 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • JUDr. Darina Gažovská (66,67%)
  • JUDr. Mgr. Marián Gažovský (16,67%)
  • JUDr. Dušan Gažovský (16,67%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 19.06.2023 ako riadna.

Firma DEKORT, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 499 350 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,04%. Dosiahnutá strata je 90 574 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,09% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 26 936 741 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 907 690 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 18%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 35,52%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,89%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,94%.

Absolútne ukazovatele

27 743 441 €

13,5 %

3 635 945 €

5,2 %

6 108 584 €

2,0 %

1 713 420 €

-9,2 %

-1 411 107 €

-26,4 %

Relatívne ukazovatele

13.22 %

-1,0 %

1.04

-0,1

-1.48 %

-2,5 %

71.95 %

3,5 %

0.36

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 26 936 741 € 12,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 562 609 € 31,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 22 029 051 € 13,9 %
Náklady na materiál, energie 950 472 € 35,5 %
Služby 883 882 € 5,9 %
Pridaná hodnota 3 635 945 € 5,2 %
Osobné náklady 3 501 770 € 12,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 57 857 € 16,8 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 25 944 € 61,3 %
Iné prevádzkové náklady 79 774 € -34,4 %
Zisk z predaja majetku 21 733 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 44 221 € -78,2 %
HV z finančnej činnosti -127 365 € -17,2 %
z toho Nákladové úroky 31 019 € 7,8 %
HV pred zdanením -83 144 € -188,3 %
Daň 7 430 € -78,5 %
HV po zdanení -90 574 € -251,9 %
EBITDA 80 345 € -68,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
6 108 584 € 2,0 %
 
Neobežný majetok 3 696 884 € 1,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 465 022 € 2,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 456 € -25,5 %
Dlhodobý finančný majetok 1 228 406 € 0,0 %
 
Obežný majetok 2 333 734 € 4,6 %
Zásoby 1 044 696 € 7,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 125 695 € -4,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 163 343 € 94,2 %
 
Časové rozlíšenie 77 966 € -40,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 6 108 584 € 2,0 %
 
Vlastné imanie
1 713 420 € -9,2 %
Základné imanie 9 960 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 218 996 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 575 038 € -1,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -90 574 € -251,9 %
 
Záväzky 4 391 028 € 7,1 %
Dlhodobé záväzky 113 100 € 0,5 %
Krátkodobé záväzky 2 601 925 € 19,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 327 800 € -13,3 %
Bankové úvery krátkodobé 1 216 746 € -5,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 131 457 € -1,7 %
 
Časové rozlíšenie 4 136 € 24,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?