Chemkostav, a.s.

Historický názov:
  • PSJ - Chemkostav, a.s.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Chemkostav, a.s.
Sídlo:
K. Kuzmanyho 1259/22
07101 Michalovce
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/1079/V
Od 1.7.1999, posledná zmena 6.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Michal Šandrik
  • Ing. Patrik Sabov
  • Ing. Tibor Mačuga
  • Ing. Viliam Paľo
IČO:
36191892
DIČ:
2020039780

IČ DPH:

SK2020039780
Podľa §4, registrovaný od 1.7.1999
SK NACE (RÚZ):
41209 Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Základné imanie:
165 976 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma Chemkostav, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 38 377 432 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 35,32%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 730 224 EUR poklesol medziročne o 1 496 139 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 103,23% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 61,93%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 32,8%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 12,91%.

Absolútne ukazovatele

37 175 429 €

-39,9 %

6 039 322 €

-48,1 %

22 216 579 €

-28,1 %

9 607 743 €

12,5 %

1 864 425 €

218,7 %

Relatívne ukazovatele

15.74 %

-3,9 %

1.50

-1,0

7.79 %

-2,7 %

56.75 %

-15,6 %

1.07

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 38 377 432 € -35,3 %
Zmena stavu zásob -1 651 230 € -183,2 %
Aktivácia 32 431 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 3 488 952 € -61,9 %
Služby 27 230 359 € -32,8 %
Pridaná hodnota 6 039 322 € -48,1 %
Osobné náklady 4 021 096 € -12,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 319 286 € -4,1 %
Opravné položky 55 035 € 109,8 %
Ostatné výnosy 290 287 € -12,4 %
Iné prevádzkové náklady -663 141 € -125,7 %
Zisk z predaja majetku 17 366 € -70,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 614 699 € -41,4 %
HV z finančnej činnosti -370 460 € -22,7 %
z toho Nákladové úroky 214 997 € 43,3 %
HV pred zdanením 2 244 239 € -46,1 %
Daň 514 015 € -45,0 %
HV po zdanení 1 730 224 € -46,4 %
EBITDA 2 916 619 € -38,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 216 579 € -28,1 %
 
Neobežný majetok 9 765 825 € 13,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 259 118 € 7,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 752 € -45,4 %
Dlhodobý finančný majetok 8 503 955 € 14,3 %
 
Obežný majetok 12 422 938 € -44,1 %
Zásoby 1 228 288 € -58,4 %
Dlhodobé pohľadávky 1 875 069 € -41,0 %
Krátkodobé pohľadávky 7 570 626 € -50,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 748 955 € 137,2 %
 
Časové rozlíšenie 27 816 € -47,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 216 579 € -28,1 %
 
Vlastné imanie
9 607 743 € 12,5 %
Základné imanie 165 976 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 970 136 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 741 407 € 217,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 730 224 € -46,4 %
 
Záväzky 12 608 836 € -43,6 %
Dlhodobé záväzky 3 661 976 € 4,6 %
Krátkodobé záväzky 8 639 985 € -45,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 71 275 € -97,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 235 600 € -12,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?