Chemkostav, a.s.

Historický názov:
  • PSJ - Chemkostav, a.s.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Chemkostav, a.s.
Sídlo:
K. Kuzmanyho 1259/22
07101 Michalovce
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/1079/V
Od 1.7.1999, posledná zmena 19.10.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Michal Šandrik
  • Ing. Patrik Sabov
  • Ing. Tibor Mačuga
  • Ing. Viliam Paľo
IČO:
36191892
DIČ:
2020039780

IČ DPH:

SK2020039780
Podľa §4, registrovaný od 1.7.1999
SK NACE (RÚZ):
41209 Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Základné imanie:
165 976 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma Chemkostav, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 59 333 443 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 45,81%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 226 363 EUR vzrástol medziročne o 2 345 678 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,89% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 5,17%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 56,39%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 19,59%.

Absolútne ukazovatele

61 879 534 €

50,1 %

11 631 552 €

103,7 %

30 885 953 €

31,6 %

8 538 845 €

56,4 %

585 061 €

141,1 %

Relatívne ukazovatele

19.60 %

5,6 %

2.52

1,0

10.45 %

6,7 %

72.35 %

-4,4 %

0.87

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 59 333 443 € 45,8 %
Zmena stavu zásob 1 985 090 € %

Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 9 163 721 € 5,2 %
Služby 40 523 260 € 56,4 %
Pridaná hodnota 11 631 552 € 103,7 %
Osobné náklady 4 617 084 € 19,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 333 016 € 5,0 %
Opravné položky 26 229 € -96,1 %
Ostatné výnosy 331 325 € 85,5 %
Iné prevádzkové náklady 2 583 555 € %

Zisk z predaja majetku 59 718 € 60,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 462 711 € %

HV z finančnej činnosti -301 893 € -186,3 %
z toho Nákladové úroky 150 049 € 4,4 %
HV pred zdanením 4 160 818 € %

Daň 934 455 € %

HV po zdanení 3 226 363 € 266,3 %
EBITDA 4 736 009 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
30 885 953 € 31,6 %
 
Neobežný majetok 8 613 750 € -1,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 170 389 € -4,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 044 € -31,3 %
Dlhodobý finančný majetok 7 438 317 € -1,3 %
 
Obežný majetok 22 219 145 € 54,1 %
Zásoby 2 950 400 € 279,8 %
Dlhodobé pohľadávky 3 179 750 € 77,0 %
Krátkodobé pohľadávky 15 351 604 € 43,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 737 391 € -36,6 %
 
Časové rozlíšenie 53 058 € -80,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 30 885 953 € 31,6 %
 
Vlastné imanie
8 538 845 € 56,4 %
Základné imanie 165 976 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 968 975 € -3,4 %
HV minulých rokov 1 177 531 € 288,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 226 363 € 266,3 %
 
Záväzky 22 347 108 € 24,1 %
Dlhodobé záväzky 3 500 915 € 33,2 %
Krátkodobé záväzky 15 744 714 € 41,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 70 265 € -93,1 %
Bankové úvery krátkodobé 2 762 678 € -13,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 268 536 € %

 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?