Loading

SWIDA Innovative s.r.o.

Historický názov:
  • SWIDA s.r.o.
  • AKONT s.r.o. Trebišov
Aktualizované 19.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SWIDA Innovative s.r.o.
Sídlo:
Popradská 155/56
04001 Košice - mestská časť Západ
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/11232/V
Od 18.10.1999, posledná zmena 14.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Helena Sučková
  • Viktor Sučka
IČO:
36194328
DIČ:
2020030639

IČ DPH:

SK2020030639
Podľa §4, registrovaný od 13.12.1999
SK NACE (RÚZ):
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • 3S Vision Holding, a. s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.06.2023 ako riadna.

Firma SWIDA Innovative s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 633 693 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 75,56%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 171 073 EUR vzrástol medziročne o 1 456 169 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,88% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 206,58%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 73,38%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 89,72%.

Absolútne ukazovatele

35 677 689 €

75,3 %

6 612 940 €

79,9 %

10 346 926 €

27,5 %

3 198 573 €

29,9 %

2 969 429 €

12,0 %

Relatívne ukazovatele

18.56 %

0,4 %

3.02

-0,2

30.65 %

9,5 %

69.09 %

-0,6 %

1.47

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 633 693 € 75,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 469 843 € 206,6 %
Služby 28 550 910 € 73,4 %
Pridaná hodnota 6 612 940 € 79,9 %
Osobné náklady 2 189 513 € 89,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 135 236 € 1,6 %
Opravné položky 70 977 € -10,4 %
Ostatné výnosy 19 074 € -50,2 %
Iné prevádzkové náklady 192 577 € 75,3 %
Zisk z predaja majetku 10 685 € 167,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 054 396 € 80,8 %
HV z finančnej činnosti -36 959 € 40,7 %
z toho Nákladové úroky 2 766 € -18,5 %
HV pred zdanením 4 017 437 € 84,3 %
Daň 846 364 € 82,0 %
HV po zdanení 3 171 073 € 84,9 %
EBITDA 4 178 947 € 76,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 346 926 € 27,5 %
 
Neobežný majetok 1 002 145 € -3,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 906 851 € -0,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 336 € -50,0 %
Dlhodobý finančný majetok 91 958 € -20,8 %
 
Obežný majetok 9 332 379 € 32,0 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 99 949 € %

Krátkodobé pohľadávky 7 750 019 € 41,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 482 411 € -5,0 %
 
Časové rozlíšenie 12 402 € 7,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 346 926 € 27,5 %
 
Vlastné imanie
3 198 573 € 29,9 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 0 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 171 073 € 84,9 %
 
Záväzky 7 148 353 € 26,4 %
Dlhodobé záväzky 57 080 € -55,4 %
Krátkodobé záväzky 6 275 403 € 42,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 771 438 € -29,7 %
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 44 432 € 102,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?