SWIDA Innovative s.r.o.

Historický názov:
  • SWIDA s.r.o.
  • AKONT s.r.o. Trebišov
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SWIDA Innovative s.r.o.
Sídlo:
Popradská 155/56
04001 Košice - mestská časť Západ
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/11232/V
Od 18.10.1999, posledná zmena 14.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Helena Sučková
  • Viktor Sučka
IČO:
36194328
DIČ:
2020030639

IČ DPH:

SK2020030639
Podľa §4, registrovaný od 13.12.1999
SK NACE (RÚZ):
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • 3S Vision Holding, a. s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 29.05.2024 ako riadna.

Firma SWIDA Innovative s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 28 314 286 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 20,54%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 547 927 EUR poklesol medziročne o 1 623 146 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,49% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 26,96%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 19,31%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 22,63%.

Absolútne ukazovatele

28 458 279 €

-20,2 %

4 932 066 €

-25,4 %

9 931 974 €

-4,0 %

4 746 500 €

48,4 %

3 699 070 €

24,6 %

Relatívne ukazovatele

17.42 %

-1,1 %

1.84

-1,2

15.59 %

-15,1 %

52.21 %

-16,9 %

1.77

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 28 314 286 € -20,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 343 176 € -27,0 %
Služby 23 039 044 € -19,3 %
Pridaná hodnota 4 932 066 € -25,4 %
Osobné náklady 2 684 963 € 22,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 128 268 € -5,2 %
Opravné položky 24 851 € -65,0 %
Ostatné výnosy 60 883 € 219,2 %
Iné prevádzkové náklady 214 264 € 11,3 %
Zisk z predaja majetku 13 303 € 24,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 953 906 € -51,8 %
HV z finančnej činnosti 30 393 € 182,2 %
z toho Nákladové úroky 8 487 € 206,8 %
HV pred zdanením 1 984 299 € -50,6 %
Daň 436 372 € -48,4 %
HV po zdanení 1 547 927 € -51,2 %
EBITDA 2 068 871 € -50,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
9 931 974 € -4,0 %
 
Neobežný majetok 1 412 190 € 40,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 257 564 € 38,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 154 626 € 68,1 %
 
Obežný majetok 8 504 200 € -8,9 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 22 796 € -77,2 %
Krátkodobé pohľadávky 5 940 895 € -23,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 540 509 € 71,4 %
 
Časové rozlíšenie 15 584 € 25,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 9 931 974 € -4,0 %
 
Vlastné imanie
4 746 500 € 48,4 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 171 073 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 547 927 € -51,2 %
 
Záväzky 5 185 474 € -27,5 %
Dlhodobé záväzky 295 € -99,5 %
Krátkodobé záväzky 4 426 060 € -29,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci 29 000 € 100,0 %
Bankové úvery dlhodobé 335 732 € -56,5 %
Bankové úvery krátkodobé 342 858 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 51 529 € 16,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?