Carmeuse Slovakia, s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Carmeuse Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Rozvojová 2/B
04011 Košice - mestská časť Juh
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/11657/V
Od 30.5.2000, posledná zmena 27.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Barbara Agnés M. Jonnart
  • Kristel Verleyen
  • Lenka Jirásek Kis-Bodnárová
IČO:
36198749
DIČ:
2020046963

IČ DPH:

SK2020046963
Podľa §4, registrovaný od 18.12.2000
SK NACE (RÚZ):
23520 Výroba vápna a sadry
Základné imanie:
1 009 096 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Carmeuse Europe SA (99,9%)
  • ETUDE ET VALORISATION DES SITES société anonyme (0,1%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Carmeuse Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 84 766 721 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 25,48%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 924 923 EUR poklesol medziročne o 3 795 039 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 75,13% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 62,58%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,7%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 2,39%.

Absolútne ukazovatele

111 864 327 €

18,5 %

30 479 200 €

2,6 %

131 674 546 €

16,4 %

26 263 044 €

29,1 %

8 046 754 €

-76,6 %

Relatívne ukazovatele

35.96 %

-8,0 %

4.33

0,2

4.50 %

-4,1 %

80.05 %

-2,0 %

0.36

-0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 722 623 € -18,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 84 044 098 € 26,1 %
Zmena stavu zásob 568 625 € %

Aktivácia 76 € 85,4 %
Náklady na predaj tovaru 737 476 € 4,0 %
Náklady na materiál, energie 39 418 705 € 62,6 %
Služby 14 646 070 € 13,7 %
Pridaná hodnota 30 479 200 € 2,6 %
Osobné náklady 7 032 081 € -2,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 163 845 € 9,1 %
Opravné položky -144 118 € %
Ostatné výnosy 24 650 015 € 3,0 %
Iné prevádzkové náklady 36 760 320 € 16,3 %
Zisk z predaja majetku 26 213 € -24,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 397 271 € -32,8 %
HV z finančnej činnosti 324 841 € -75,0 %
z toho Nákladové úroky 912 746 € 32,2 %
HV pred zdanením 7 722 112 € -37,3 %
Daň 1 797 189 € -30,8 %
HV po zdanení 5 924 923 € -39,0 %
EBITDA 11 336 814 € -23,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
131 674 546 € 16,4 %
 
Neobežný majetok 72 673 461 € 38,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 72 159 115 € 38,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 514 346 € 45,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 58 137 464 € -1,7 %
Zásoby 4 900 235 € 29,4 %
Dlhodobé pohľadávky 49 902 € -73,5 %
Krátkodobé pohľadávky 17 523 421 € -13,9 %
Krátkodobý finančný majetok 35 659 911 € 3,2 %
Finančné účty 3 995 € -98,4 %
 
Časové rozlíšenie 863 621 € -41,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 131 674 546 € 16,4 %
 
Vlastné imanie
26 263 044 € 29,1 %
Základné imanie 1 009 096 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 159 447 € 0,0 %
HV minulých rokov 18 169 578 € 115,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 924 923 € -39,0 %
 
Záväzky 105 372 019 € 13,7 %
Dlhodobé záväzky 11 035 248 € -57,8 %
Krátkodobé záväzky 50 864 946 € 96,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 43 471 825 € 7,1 %
 
Časové rozlíšenie 39 483 € -50,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?