Zemplínska Veľkoobchodná Spoločnosť, a.s.; skrátený názov: ZVOS, a.s.

Historický názov:
  • Zemplínska Veľkoobchodná Spoločnosť, a.s.
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Zemplínska Veľkoobchodná Spoločnosť, a.s.; skrátený názov: ZVOS, a.s.
Sídlo:
Skladná 3
07501 Trebišov
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/1136/V
Od 12.7.2000, posledná zmena 18.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. František Hric
  • Ing. Gabriel Csollár
  • Ing. Mária Švecová
  • JUDr. Štefan Koľ
  • Mgr. Emília Redžepovičová
IČO:
36199583
DIČ:
2020030826

IČ DPH:

SK2020030826
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2000
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
136 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 24.03.2023 ako riadna.

Firma Zemplínska Veľkoobchodná Spoločnosť, a.s.; skrátený názov: ZVOS, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 892 653 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,22%. Dosiahnutý zisk po zdanení 183 726 EUR vzrástol medziročne o 110 441 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,29% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 30 607 171 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 237 783 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 4%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,68%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 15,65%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,63%.

Absolútne ukazovatele

32 120 866 €

12,0 %

1 521 446 €

3,4 %

4 466 242 €

33,1 %

823 808 €

27,5 %

669 915 €

50,1 %

Relatívne ukazovatele

4.77 %

-0,4 %

1.15

-0,0

4.11 %

1,9 %

81.55 %

0,8 %

0.78

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 30 607 171 € 11,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 285 482 € 1,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 29 369 388 € 11,2 %
Náklady na materiál, energie 168 273 € 6,7 %
Služby 730 280 € 15,6 %
Pridaná hodnota 1 521 446 € 3,4 %
Osobné náklady 1 324 679 € 5,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 65 515 € -20,4 %
Opravné položky 103 542 € %

Ostatné výnosy 1 404 € -33,8 %
Iné prevádzkové náklady 35 971 € -3,4 %
Zisk z predaja majetku 163 093 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 259 502 € 153,8 %
HV z finančnej činnosti -24 537 € -10,0 %
z toho Nákladové úroky 19 225 € 18,2 %
HV pred zdanením 234 965 € 194,0 %
Daň 51 239 € %

HV po zdanení 183 726 € 150,7 %
EBITDA 161 924 € -10,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
4 466 242 € 33,1 %
 
Neobežný majetok 444 512 € -17,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 440 682 € -17,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 830 € -42,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 4 000 832 € 43,1 %
Zásoby 1 388 118 € 22,4 %
Dlhodobé pohľadávky 28 477 € 119,9 %
Krátkodobé pohľadávky 2 583 007 € 56,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 230 € 1,4 %
 
Časové rozlíšenie 20 898 € -2,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 4 466 242 € 33,1 %
 
Vlastné imanie
823 808 € 27,5 %
Základné imanie 136 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 94 322 € 0,0 %
HV minulých rokov 409 760 € 19,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 183 726 € 150,7 %
 
Záväzky 3 642 434 € 34,4 %
Dlhodobé záväzky 285 664 € -0,6 %
Krátkodobé záväzky 2 572 516 € 75,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 750 822 € -16,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 33 432 € -47,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?