Loading

SHP SLAVOŠOVCE, a.s.

Historický názov:
  • PAPIERNE SLAVOŠOVCE, a.s.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SHP SLAVOŠOVCE, a.s.
Sídlo:
Slavošovce 298
04936 Slavošovce
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/1140/V
Od 10.8.2000, posledná zmena 28.4.2022
Štatutárny orgán:
  • Dipl. Ing. Dr.techn. Stevan Lomic
  • Ing. Michal Vavrinčík
  • Ing. Richard Žigmund
IČO:
36200166
DIČ:
2020037272

IČ DPH:

SK2020037272
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2000
SK NACE (RÚZ):
17220 Výroba výrobkov pre domácnosť, hygienické a toaletné výrobky
Základné imanie:
9 972 228 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma SHP SLAVOŠOVCE, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 26 839 143 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 21,07%. Dosiahnutá strata 904 818 EUR sa znížila medziročne o 238 112 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 89,29% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 35,56%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,76%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 9,51%.

Absolútne ukazovatele

29 735 430 €

28,4 %

5 350 751 €

25,4 %

25 077 493 €

10,0 %

12 926 641 €

-6,5 %

4 890 521 €

20,4 %

Relatívne ukazovatele

19.94 %

0,7 %

1.24

0,3

-3.61 %

1,4 %

48.45 %

9,1 %

0.60

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 289 820 € 12,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 26 549 323 € 21,2 %
Zmena stavu zásob 2 409 336 € %

Aktivácia 69 301 € -36,7 %
Náklady na predaj tovaru 299 139 € 27,6 %
Náklady na materiál, energie 20 712 260 € 35,6 %
Služby 2 861 889 € 6,8 %
Pridaná hodnota 5 350 751 € 25,4 %
Osobné náklady 4 316 780 € -9,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 582 657 € 51,3 %
Opravné položky 93 741 € %

Ostatné výnosy 362 124 € -44,2 %
Iné prevádzkové náklady 534 903 € 4,4 %
Zisk z predaja majetku 17 812 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -703 653 € 50,4 %
HV z finančnej činnosti -36 427 € %
z toho Nákladové úroky 37 734 € 281,7 %
HV pred zdanením -740 080 € 47,9 %
Daň 164 738 € 159,5 %
HV po zdanení -904 818 € 20,8 %
EBITDA 361 192 € 198,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
25 077 493 € 10,0 %
 
Neobežný majetok 9 501 238 € -13,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 498 624 € -13,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 614 € -31,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 565 134 € 31,3 %
Zásoby 8 853 691 € 39,6 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 6 400 735 € 20,4 %
Krátkodobý finančný majetok 287 232 € 67,9 %
Finančné účty 23 476 € -12,8 %
 
Časové rozlíšenie 11 121 € -22,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 25 077 493 € 10,0 %
 
Vlastné imanie
12 926 641 € -6,5 %
Základné imanie 9 972 228 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 797 302 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 061 929 € -27,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -904 818 € 20,8 %
 
Záväzky 12 090 054 € 35,7 %
Dlhodobé záväzky 780 530 € 25,3 %
Krátkodobé záväzky 10 624 936 € 37,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 684 588 € 26,8 %
 
Časové rozlíšenie 60 798 € -4,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?