SHP SLAVOŠOVCE, a.s.

Historický názov:
  • PAPIERNE SLAVOŠOVCE, a.s.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SHP SLAVOŠOVCE, a.s.
Sídlo:
Slavošovce 298
04936 Slavošovce
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/1140/V
Od 10.8.2000, posledná zmena 28.4.2022
Štatutárny orgán:
  • Dipl. Ing. Dr.techn. Stevan Lomic
  • Ing. Michal Vavrinčík
  • Ing. Richard Žigmund
IČO:
36200166
DIČ:
2020037272

IČ DPH:

SK2020037272
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2000
SK NACE (RÚZ):
17220 Výroba výrobkov pre domácnosť, hygienické a toaletné výrobky
Základné imanie:
9 972 228 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 11.06.2024 ako riadna.

Firma SHP SLAVOŠOVCE, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 22 855 412 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 14,84%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 791 564 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 109,08% celkových výnosov firmy.

V aktuálnom roku bola predaná časť produkcie v hodnote 2 567 570 EUR, ktorá bola vyrobená na sklad alebo bola rozpracovaná pred aktuálnym rokom.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 114 553 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 35,4%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 7,53%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,13%.

Absolútne ukazovatele

20 915 785 €

-29,7 %

4 336 058 €

-19,0 %

17 224 140 €

-31,3 %

10 928 204 €

-15,5 %

4 544 295 €

-7,1 %

Relatívne ukazovatele

18.97 %

-1,0 %

0.99

-0,2

4.60 %

8,2 %

36.55 %

-11,9 %

0.68

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 40 499 € -86,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 22 814 913 € -14,1 %
Zmena stavu zásob -2 567 570 € -206,6 %
Aktivácia 114 553 € 65,3 %
Náklady na predaj tovaru 39 823 € -86,7 %
Náklady na materiál, energie 13 380 149 € -35,4 %
Služby 2 646 365 € -7,5 %
Pridaná hodnota 4 336 058 € -19,0 %
Osobné náklady 4 365 394 € 1,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku -432 859 € -127,4 %
Opravné položky 6 391 € -93,2 %
Ostatné výnosy 479 940 € 32,5 %
Iné prevádzkové náklady 548 498 € 2,5 %
Zisk z predaja majetku -12 695 € -171,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 315 879 € 144,9 %
HV z finančnej činnosti -72 191 € -98,2 %
z toho Nákladové úroky 74 188 € 96,6 %
HV pred zdanením 243 688 € 132,9 %
Daň -547 876 € %
HV po zdanení 791 564 € 187,5 %
EBITDA -104 285 € -128,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
17 224 140 € -31,3 %
 
Neobežný majetok 7 347 975 € -22,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 346 561 € -22,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 414 € -45,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 856 242 € -36,7 %
Zásoby 5 789 561 € -34,6 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 3 581 396 € -44,0 %
Krátkodobý finančný majetok 459 554 € 60,0 %
Finančné účty 25 731 € 9,6 %
 
Časové rozlíšenie 19 923 € 79,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 17 224 140 € -31,3 %
 
Vlastné imanie
10 928 204 € -15,5 %
Základné imanie 9 972 228 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 797 302 € 0,0 %
HV minulých rokov -632 890 € -120,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 791 564 € 187,5 %
 
Záväzky 6 237 754 € -48,4 %
Dlhodobé záväzky 215 293 € -72,4 %
Krátkodobé záväzky 5 273 688 € -50,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 748 773 € 9,4 %
 
Časové rozlíšenie 58 182 € -4,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?