CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s. r. o.

Historický názov:
  • TABÁN TRAFIK SLOVAKIA, s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s. r. o.
Sídlo:
Tomášovská 1237/42
97901 Rimavská Sobota
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/8336/S
Od 5.3.2001, posledná zmena 24.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Barnabáš Eke
IČO:
36204731
DIČ:
2020032399

IČ DPH:

SK2020032399
Podľa §4, registrovaný od 15.5.2001
SK NACE (RÚZ):
46350 Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
Základné imanie:
1 327 757 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Continental Dohányipari Részvénytársaság (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.12.2023 ako riadna.

Firma CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 44 189 413 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,21%. Dosiahnutý zisk po zdanení 802 798 EUR poklesol medziročne o 110 237 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 86,27% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 38 055 534 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 658 781 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 1,58%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 10,15%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,7%.

Absolútne ukazovatele

44 114 571 €

12,9 %

1 570 317 €

16,0 %

14 051 112 €

-2,8 %

6 013 700 €

9,4 %

4 107 490 €

30,1 %

Relatívne ukazovatele

3.55 %

0,0 %

7.23

1,0

5.71 %

-0,6 %

57.20 %

-4,8 %

1.33

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 38 055 534 € 16,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 6 133 879 € 9,0 %
Zmena stavu zásob -214 808 € -296,3 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 37 396 753 € 16,7 %
Náklady na materiál, energie 3 926 290 € 1,6 %
Služby 1 081 245 € -10,2 %
Pridaná hodnota 1 570 317 € 16,0 %
Osobné náklady 217 329 € 0,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 331 531 € 11,9 %
Opravné položky 0 € 100,0 %
Ostatné výnosy 7 463 € -95,4 %
Iné prevádzkové náklady 48 094 € -0,1 %
Zisk z predaja majetku 41 324 € -84,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 022 150 € -16,1 %
HV z finančnej činnosti 17 059 € 135,9 %
z toho Nákladové úroky 14 320 € -65,5 %
HV pred zdanením 1 039 209 € -11,3 %
Daň 236 411 € -8,4 %
HV po zdanení 802 798 € -12,1 %
EBITDA 1 312 357 € 4,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 051 112 € -2,8 %
 
Neobežný majetok 2 447 252 € -15,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 114 585 € -6,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 17 394 € -41,4 %
Dlhodobý finančný majetok 315 273 € -46,3 %
 
Obežný majetok 11 505 853 € 0,2 %
Zásoby 1 635 156 € 50,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 9 412 841 € -3,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 457 856 € -27,2 %
 
Časové rozlíšenie 98 007 € 6,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 051 112 € -2,8 %
 
Vlastné imanie
6 013 700 € 9,4 %
Základné imanie 1 327 757 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania -112 403 € -265,4 %
HV minulých rokov 3 995 548 € 25,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 802 798 € -12,1 %
 
Záväzky 8 037 412 € -10,3 %
Dlhodobé záväzky 18 334 € 5,1 %
Krátkodobé záväzky 7 196 370 € -9,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci 300 000 € -1,2 %
Bankové úvery dlhodobé 514 120 € 0,0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 8 588 € 4,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?