STÉNIA a.s.

Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
STÉNIA a.s.
Sídlo:
Poštová 11
04001 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/1168/V
Od 6.3.2001, posledná zmena 17.1.2020
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ján Spišák
  • JUDr. Ján Spišák
IČO:
36204871
DIČ:
2020053574

IČ DPH:

SK2020053574
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2001
SK NACE (RÚZ):
46690 Veľkoobchod s ostatnými strojmi a zariadeniami
Základné imanie:
100 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma STÉNIA a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 32 551 116 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,05%. Dosiahnutý zisk po zdanení 7 064 030 EUR vzrástol medziročne o 2 764 417 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 91,46% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 30 489 383 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 11 014 483 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 36%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 110,8%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 0,04%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 30,17%.

Absolútne ukazovatele

33 337 921 €

17,3 %

11 285 840 €

35,9 %

63 405 738 €

29,7 %

31 967 327 €

28,3 %

9 703 638 €

21,5 %

Relatívne ukazovatele

34.67 %

5,1 %

10.12

0,4

11.14 %

2,3 %

49.58 %

0,5 %

0.44

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 30 489 383 € 15,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 061 733 € 34,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 19 474 900 € 7,0 %
Náklady na materiál, energie 462 302 € 110,8 %
Služby 1 328 074 € 0,0 %
Pridaná hodnota 11 285 840 € 35,9 %
Osobné náklady 1 115 622 € 30,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 300 646 € 1,7 %
Opravné položky 3 337 € -83,3 %
Ostatné výnosy 616 801 € 165,7 %
Iné prevádzkové náklady 171 444 € -21,5 %
Zisk z predaja majetku 4 000 € 118,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 9 315 592 € 51,6 %
HV z finančnej činnosti -363 184 € -23,5 %
z toho Nákladové úroky 329 220 € 8,1 %
HV pred zdanením 8 952 408 € 53,1 %
Daň 1 888 378 € 21,9 %
HV po zdanení 7 064 030 € 64,3 %
EBITDA 10 612 238 € 42,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
63 405 738 € 29,7 %
 
Neobežný majetok 27 621 397 € 3,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 25 787 879 € 2,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok -84 157 € 56,1 %
Dlhodobý finančný majetok 1 917 675 € -0,7 %
 
Obežný majetok 35 656 079 € 62,7 %
Zásoby 24 183 615 € 77,5 %
Dlhodobé pohľadávky 118 305 € 59,7 %
Krátkodobé pohľadávky 10 978 378 € 37,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 375 781 € 81,7 %
 
Časové rozlíšenie 128 262 € -9,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 63 405 738 € 29,7 %
 
Vlastné imanie
31 967 327 € 28,3 %
Základné imanie 100 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 14 901 108 € -0,0 %
HV minulých rokov 9 902 189 € 76,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 7 064 030 € 64,3 %
 
Záväzky 31 006 974 € 29,8 %
Dlhodobé záväzky 259 147 € -89,6 %
Krátkodobé záväzky 9 348 806 € 127,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 5 185 188 € -30,2 %
Bankové úvery krátkodobé 16 182 155 € 64,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 31 678 € -18,0 %
 
Časové rozlíšenie 431 437 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?