MH Teplárenský holding, a.s.

Historický názov:
  • Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
  • Tepláreň Košice, a.s.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MH Teplárenský holding, a.s.
Sídlo:
Turbínová 3
83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/7386/B
Od 21.1.2002, posledná zmena 11.6.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin Húska
  • Ing. Miroslav Kavuľa
  • JUDr. Róbert Spál, LL. M., MBA
IČO:
36211541
DIČ:
2020048580

IČ DPH:

SK2020048580
Podľa §4, registrovaný od 21.1.2002
SK NACE (RÚZ):
35300 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
Základné imanie:
38 210 898 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma MH Teplárenský holding, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 509 283 797 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 55,81%. Dosiahnutý zisk po zdanení 58 568 067 EUR poklesol medziročne o 118 252 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,95% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 127,64%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 11,51%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,76%.

Absolútne ukazovatele

542 086 968 €

52,2 %

192 790 868 €

8,6 %

749 892 156 €

22,4 %

308 210 728 €

23,8 %

99 497 765 €

114,9 %

Relatívne ukazovatele

37.86 %

-16,5 %

5.15

-0,1

7.81 %

-1,8 %

58.90 %

-0,5 %

1.01

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 509 283 797 € 55,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 18 464 971 € 75,5 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 316 446 947 € 127,6 %
Služby 18 560 045 € -11,5 %
Pridaná hodnota 192 790 868 € 8,6 %
Osobné náklady 37 438 559 € 11,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 33 339 771 € 0,2 %
Opravné položky -674 516 € -60,2 %
Ostatné výnosy 12 701 391 € -31,2 %
Iné prevádzkové náklady 55 674 275 € 9,6 %
Zisk z predaja majetku 14 730 € -5,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 79 679 808 € 1,2 %
HV z finančnej činnosti -3 737 898 € -37,2 %
z toho Nákladové úroky 5 160 638 € 120,5 %
HV pred zdanením 75 941 910 € -0,1 %
Daň 17 373 843 € 0,3 %
HV po zdanení 58 568 067 € -0,2 %
EBITDA 112 330 333 € 0,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
749 892 156 € 22,4 %
 
Neobežný majetok 408 450 595 € -0,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 405 620 000 € -0,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 830 595 € -0,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 340 330 387 € 68,9 %
Zásoby 22 109 509 € -37,3 %
Dlhodobé pohľadávky 703 412 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 141 754 251 € 166,4 %
Krátkodobý finančný majetok 74 335 260 € 5,5 %
Finančné účty 101 427 955 € 138,5 %
 
Časové rozlíšenie 1 111 174 € 1,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 749 892 156 € 22,4 %
 
Vlastné imanie
308 210 728 € 23,8 %
Základné imanie 38 210 898 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 15 773 058 € 53,5 %
HV minulých rokov 195 658 705 € 38,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 58 568 067 € -0,2 %
 
Záväzky 302 973 997 € 0,1 %
Dlhodobé záväzky 8 535 009 € 1,0 %
Krátkodobé záväzky 89 522 309 € 84,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 100 750 000 € -11,4 %
Bankové úvery krátkodobé 13 010 644 € -72,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 91 156 035 € 7,1 %
 
Časové rozlíšenie 138 707 431 € 128,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?