MH Teplárenský holding, a.s.

Historický názov:
  • Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
  • Tepláreň Košice, a.s.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MH Teplárenský holding, a.s.
Sídlo:
Turbínová 3
83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/7386/B
Od 21.1.2002, posledná zmena 5.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Lenka Smreková, FCCA
  • Ing. Marcel Vrátný
  • Ing. Vojtech Červenka
IČO:
36211541
DIČ:
2020048580

IČ DPH:

SK2020048580
Podľa §4, registrovaný od 21.1.2002
SK NACE (RÚZ):
35300 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
Základné imanie:
38 210 898 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma MH Teplárenský holding, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 326 865 546 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 230,0%. Dosiahnutý zisk po zdanení 58 686 319 EUR vzrástol medziročne o 53 755 409 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,8% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 327,51%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,28%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 213,44%.

Absolútne ukazovatele

356 063 839 €

235,5 %

177 571 258 €

281,3 %

612 463 752 €

155,2 %

248 923 725 €

288,2 %

46 310 332 €

%

Relatívne ukazovatele

54.33 %

7,3 %

5.30

0,9

9.58 %

7,5 %

59.36 %

-13,9 %

0.62

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 326 865 546 € 230,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 10 521 612 € %

Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 139 013 927 € %

Služby 20 974 629 € 3,3 %
Pridaná hodnota 177 571 258 € 281,3 %
Osobné náklady 33 498 114 € 213,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 33 287 003 € 112,3 %
Opravné položky -421 058 € %
Ostatné výnosy 18 472 091 € 166,3 %
Iné prevádzkové náklady 50 787 622 € 159,3 %
Zisk z predaja majetku 15 580 € -21,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 78 734 592 € %

HV z finančnej činnosti -2 723 425 € -113,6 %
z toho Nákladové úroky 2 340 630 € 97,4 %
HV pred zdanením 76 011 167 € %

Daň 17 324 848 € %

HV po zdanení 58 686 319 € %

EBITDA 111 584 957 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
612 463 752 € 155,2 %
 
Neobežný majetok 409 923 154 € 136,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 407 080 504 € 137,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 842 650 € 118,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 201 448 913 € 202,2 %
Zásoby 35 237 317 € %

Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 53 220 615 € 63,7 %
Krátkodobý finančný majetok 70 470 789 € 195,6 %
Finančné účty 42 520 192 € %

 
Časové rozlíšenie 1 091 685 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 612 463 752 € 155,2 %
 
Vlastné imanie
248 923 725 € 288,2 %
Základné imanie 38 210 898 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 10 278 126 € -10,1 %
HV minulých rokov 141 748 382 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 58 686 319 € %

 
Záväzky 302 713 127 € 103,2 %
Dlhodobé záväzky 8 453 732 € 138,6 %
Krátkodobé záväzky 48 630 209 € 90,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 113 750 000 € 108,1 %
Bankové úvery krátkodobé 46 773 157 € 49,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 85 106 029 € 150,6 %
 
Časové rozlíšenie 60 826 900 € 126,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?