Datacomp s.r.o.

Historický názov:
  • Datacom s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Datacomp s.r.o.
Sídlo:
Moldavská cesta II. 49/2413
04011 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/13086/V
Od 25.2.2002, posledná zmena 24.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Dominik Hakulin, PhD.
  • Ing. Martin Hakulin
IČO:
36212466
DIČ:
2020062550

IČ DPH:

SK2020062550
Podľa §4, registrovaný od 1.4.2002
SK NACE (RÚZ):
47410 Maloobchod s počítačmi, periférnymi jednotkami a softvérom v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Dominik Hakulin, PhD. (62,5%)
  • Ing. Martin Hakulin (37,5%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 02.05.2023 ako riadna.

Firma Datacomp s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 34 589 538 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,16%. Dosiahnutý zisk po zdanení 873 984 EUR poklesol medziročne o 59 800 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,68% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 33 836 772 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 212 805 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 9%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 31,4%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,76%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,47%.

Absolútne ukazovatele

34 639 110 €

12,9 %

1 752 468 €

0,3 %

10 083 921 €

36,6 %

3 828 757 €

29,6 %

3 379 364 €

30,2 %

Relatívne ukazovatele

5.07 %

-0,6 %

3.64

0,0

8.67 %

-4,0 %

62.03 %

2,1 %

1.03

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 33 836 772 € 13,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 752 766 € 17,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 30 623 967 € 14,0 %
Náklady na materiál, energie 469 518 € 31,4 %
Služby 1 743 585 € 8,8 %
Pridaná hodnota 1 752 468 € 0,3 %
Osobné náklady 481 242 € -0,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 86 426 € 3,2 %
Opravné položky 1 326 € 43,2 %
Ostatné výnosy 45 777 € -54,1 %
Iné prevádzkové náklady 39 589 € 85,1 %
Zisk z predaja majetku 3 667 € 83,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 193 329 € -5,2 %
HV z finančnej činnosti -90 444 € -31,2 %
z toho Nákladové úroky 19 969 € %

HV pred zdanením 1 102 885 € -7,4 %
Daň 228 901 € -10,8 %
HV po zdanení 873 984 € -6,4 %
EBITDA 1 276 088 € -4,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 083 921 € 36,6 %
 
Neobežný majetok 521 097 € 19,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 513 655 € 19,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 6 692 € -14,8 %
Dlhodobý finančný majetok 750 € 100,0 %
 
Obežný majetok 9 497 877 € 36,9 %
Zásoby 3 163 335 € -22,9 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 6 037 479 € 121,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 297 063 € 168,0 %
 
Časové rozlíšenie 64 947 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 083 921 € 36,6 %
 
Vlastné imanie
3 828 757 € 29,6 %
Základné imanie 6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 947 469 € 46,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 873 984 € -6,4 %
 
Záväzky 6 255 164 € 41,5 %
Dlhodobé záväzky 34 077 € -22,2 %
Krátkodobé záväzky 6 007 774 € 38,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 175 686 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 37 627 € 15,6 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?