Moris Slovakia s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Moris Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Alejová 4
04011 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/13306/V
Od 4.6.2002, posledná zmena 31.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marek Eliáš
  • Ing. Rastislav Eliaš
  • Sándor Medvigy
IČO:
36214574
DIČ:
2020048921

IČ DPH:

SK2020048921
Podľa §4, registrovaný od 20.9.2002
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
15 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • VAKERT Kft. (92,0%)
  • Ing. Marek Eliáš (8,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.06.2023 ako riadna.

Firma Moris Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 751 873 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 41,83%. Dosiahnutý zisk po zdanení 820 849 EUR vzrástol medziročne o 359 771 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 86,19% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 24 280 614 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 753 467 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 15%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 2,29%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 29,59%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,45%.

Absolútne ukazovatele

28 171 006 €

38,6 %

3 706 622 €

38,0 %

10 995 061 €

21,0 %

5 473 744 €

17,6 %

2 372 147 €

55,6 %

Relatívne ukazovatele

13.36 %

-0,4 %

1.62

0,3

7.47 %

2,4 %

50.22 %

1,4 %

0.55

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 24 280 614 € 64,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 471 259 € -27,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 20 527 147 € 65,1 %
Náklady na materiál, energie 1 320 967 € -2,3 %
Služby 2 185 455 € -29,6 %
Pridaná hodnota 3 706 622 € 38,0 %
Osobné náklady 2 287 338 € 15,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 345 850 € -22,6 %
Opravné položky 16 198 € 169,4 %
Ostatné výnosy 301 661 € -36,8 %
Iné prevádzkové náklady 324 299 € 37,1 %
Zisk z predaja majetku 65 568 € -60,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 111 848 € 70,1 %
HV z finančnej činnosti -60 817 € -2,8 %
z toho Nákladové úroky 45 625 € -2,1 %
HV pred zdanením 1 051 031 € 76,8 %
Daň 230 182 € 72,7 %
HV po zdanení 820 849 € 78,0 %
EBITDA 1 392 130 € 50,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 995 061 € 21,0 %
 
Neobežný majetok 3 614 557 € -7,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 614 557 € -7,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 217 150 € 43,3 %
Zásoby 4 585 975 € 74,3 %
Dlhodobé pohľadávky 42 432 € -53,8 %
Krátkodobé pohľadávky 1 304 850 € 17,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 283 893 € 6,6 %
 
Časové rozlíšenie 163 354 € 1,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 995 061 € 21,0 %
 
Vlastné imanie
5 473 744 € 17,6 %
Základné imanie 15 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 636 395 € 11,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 820 849 € 78,0 %
 
Záväzky 5 505 613 € 24,3 %
Dlhodobé záväzky 175 719 € 15,3 %
Krátkodobé záväzky 4 618 465 € 43,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 286 555 € -53,7 %
Bankové úvery krátkodobé 331 756 € -9,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 93 118 € 17,7 %
 
Časové rozlíšenie 15 704 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?