BarCom spol. s r.o.

Historický názov:
  • BARCOM spol. s r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BarCom spol. s r.o.
Sídlo:
Michalovská 3
04011 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/13573/V
Od 7.11.2002, posledná zmena 11.11.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Juraj Barkáč
IČO:
36217085
DIČ:
2020055158

IČ DPH:

SK2020055158
Podľa §4, registrovaný od 12.11.2002
SK NACE (RÚZ):
25620 Obrábanie
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Juraj Barkáč (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.03.2023 ako riadna.

Firma BarCom spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 72 623 762 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 3,34%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 121 949 EUR poklesol medziročne o 2 161 325 EUR.

Firma predala tovar za 34 764 534 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 100 933 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 11%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 2,42%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,48%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 22,91%.

Absolútne ukazovatele

72 598 672 €

-5,1 %

6 983 394 €

-28,3 %

18 107 359 €

-6,6 %

11 755 808 €

36,6 %

7 168 046 €

-2,9 %

Relatívne ukazovatele

9.62 %

-3,3 %

6.73

-0,5

22.76 %

-9,6 %

35.08 %

-20,5 %

1.13

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 34 764 534 € -4,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 37 859 228 € -2,6 %
Zmena stavu zásob -339 463 € -136,1 %
Aktivácia 1 929 € 42,5 %
Náklady na predaj tovaru 30 663 601 € -2,3 %
Náklady na materiál, energie 31 500 554 € -2,4 %
Služby 2 693 663 € 5,5 %
Pridaná hodnota 6 983 394 € -28,3 %
Osobné náklady 1 037 807 € -22,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 539 225 € 4,4 %
Opravné položky 445 016 € %

Ostatné výnosy 109 081 € -46,5 %
Iné prevádzkové náklady 141 007 € -16,3 %
Zisk z predaja majetku -12 017 € -115,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 362 419 € -33,6 %
HV z finančnej činnosti -128 088 € -30,4 %
z toho Nákladové úroky 76 477 € -3,6 %
HV pred zdanením 5 234 331 € -34,4 %
Daň 1 112 382 € -34,2 %
HV po zdanení 4 121 949 € -34,4 %
EBITDA 5 913 661 € -29,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 107 359 € -6,6 %
 
Neobežný majetok 6 050 037 € 140,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 043 748 € 142,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 6 289 € -60,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 12 035 396 € -28,6 %
Zásoby 6 552 179 € -35,2 %
Dlhodobé pohľadávky 195 167 € 78,8 %
Krátkodobé pohľadávky 5 247 137 € -20,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 40 913 € -6,2 %
 
Časové rozlíšenie 21 926 € -27,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 107 359 € -6,6 %
 
Vlastné imanie
11 755 808 € 36,6 %
Základné imanie 1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 105 483 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 528 376 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 4 121 949 € -34,4 %
 
Záväzky 6 065 576 € -41,8 %
Dlhodobé záväzky 349 008 € -6,5 %
Krátkodobé záväzky 2 768 768 € -47,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 276 507 € 32,4 %
Bankové úvery krátkodobé 1 639 366 € -55,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 31 927 € -47,8 %
 
Časové rozlíšenie 285 975 € -21,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?