Loading

DOMOSS TECHNIKA, a.s.

Aktualizované 13.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
Sídlo:
Bratislavská 11/a
92101 Piešťany
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10073/T
Od 29.6.1998, posledná zmena 24.6.2021
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Marián Oravec
  • Ing. Igor Ďurina
  • Ing. Miroslav Hrdina
IČO:
36228389
DIČ:
2020169437

IČ DPH:

SK2020169437
Podľa §4, registrovaný od 1.7.1998
SK NACE (RÚZ):
46430 Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
Základné imanie:
43 520 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 29.03.2024 ako riadna.

Firma DOMOSS TECHNIKA, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 26 453 808 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 15,4%. Dosiahnutá strata je 1 025 869 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 78,94% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 24 831 126 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 193 223 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 17,72%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 14,31%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 3,92%.

Absolútne ukazovatele

31 454 503 €

-19,4 %

2 161 183 €

-26,1 %

9 295 878 €

-22,1 %

2 171 317 €

-32,0 %

-1 600 330 €

-248,1 %

Relatívne ukazovatele

8.17 %

-1,2 %

0.82

-0,3

-11.04 %

-11,3 %

76.64 %

3,4 %

0.17

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 24 831 126 € -15,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 622 682 € -19,7 %
Zmena stavu zásob -1 923 € -200,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 21 637 903 € -14,3 %
Náklady na materiál, energie 324 014 € -17,7 %
Služby 2 334 451 € -14,3 %
Pridaná hodnota 2 161 183 € -26,1 %
Osobné náklady 2 627 061 € -3,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 345 393 € 2,4 %
Opravné položky -8 296 € 23,6 %
Ostatné výnosy 4 907 481 € -26,2 %
Iné prevádzkové náklady 4 945 047 € -25,6 %
Zisk z predaja majetku 64 111 € -82,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti -782 096 € %
HV z finančnej činnosti -228 214 € -52,0 %
z toho Nákladové úroky 167 431 € 102,5 %
HV pred zdanením -1 010 310 € %
Daň 15 559 € -48,0 %
HV po zdanení -1 025 869 € %
EBITDA -509 110 € %
 
Aktíva
Majetok celkom
9 295 878 € -22,1 %
 
Neobežný majetok 4 186 847 € -2,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 075 825 € -2,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 96 942 € -18,1 %
Dlhodobý finančný majetok 14 080 € 17,7 %
 
Obežný majetok 5 093 761 € -33,0 %
Zásoby 3 964 587 € -35,9 %
Dlhodobé pohľadávky 17 958 € -9,0 %
Krátkodobé pohľadávky 1 082 075 € -20,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 29 141 € -16,6 %
 
Časové rozlíšenie 15 270 € -47,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 9 295 878 € -22,1 %
 
Vlastné imanie
2 171 317 € -32,0 %
Základné imanie 43 520 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 105 667 € 2,0 %
HV minulých rokov 3 047 999 € 1,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -1 025 869 € %
 
Záväzky 7 110 368 € -18,5 %
Dlhodobé záväzky 170 850 € -10,0 %
Krátkodobé záväzky 4 505 058 € -20,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 230 258 € -45,9 %
Bankové úvery krátkodobé 2 172 152 € -8,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 32 050 € -36,6 %
 
Časové rozlíšenie 14 193 € 4,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?