DOMOSS TECHNIKA, a.s.

Aktualizované 27.2.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
Sídlo:
Bratislavská 11/a
92101 Piešťany
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10073/T
Od 29.6.1998, posledná zmena 24.6.2021
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Marián Oravec
  • Ing. Igor Ďurina
  • Ing. Miroslav Hrdina
IČO:
36228389
DIČ:
2020169437

IČ DPH:

SK2020169437
Podľa §4, registrovaný od 1.7.1998
SK NACE (RÚZ):
46430 Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
Základné imanie:
43 520 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma DOMOSS TECHNIKA, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 269 559 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 1,14%. Dosiahnutý zisk po zdanení 35 042 EUR vzrástol medziročne o 11 807 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 74,93% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 29 248 330 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 007 392 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 13%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 7,03%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,46%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,5%.

Absolútne ukazovatele

39 032 918 €

-0,2 %

2 925 315 €

0,2 %

11 935 635 €

-3,0 %

3 195 071 €

-3,0 %

-459 715 €

7,3 %

Relatívne ukazovatele

9.36 %

0,1 %

1.07

-0,0

0.29 %

0,1 %

73.23 %

-0,0 %

0.18

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 29 248 330 € -0,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 021 229 € -4,6 %
Zmena stavu zásob 1 923 € 106,8 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 25 240 938 € -2,3 %
Náklady na materiál, energie 393 785 € 7,0 %
Služby 2 724 442 € 10,5 %
Pridaná hodnota 2 925 315 € 0,2 %
Osobné náklady 2 734 288 € 2,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 337 408 € 3,0 %
Opravné položky -10 859 € -151,6 %
Ostatné výnosy 6 645 797 € -10,7 %
Iné prevádzkové náklady 6 648 417 € -8,0 %
Zisk z predaja majetku 366 257 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 215 117 € 22,9 %
HV z finančnej činnosti -150 163 € -11,2 %
z toho Nákladové úroky 82 680 € 16,1 %
HV pred zdanením 64 954 € 62,5 %
Daň 29 912 € 78,6 %
HV po zdanení 35 042 € 50,8 %
EBITDA 173 270 € -62,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 935 635 € -3,0 %
 
Neobežný majetok 4 301 383 € -6,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 171 025 € -6,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 118 393 € -0,7 %
Dlhodobý finančný majetok 11 965 € -73,6 %
 
Obežný majetok 7 605 166 € -0,8 %
Zásoby 6 182 793 € -1,0 %
Dlhodobé pohľadávky 19 726 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 1 367 709 € -0,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 34 938 € 24,0 %
 
Časové rozlíšenie 29 086 € 7,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 935 635 € -3,0 %
 
Vlastné imanie
3 195 071 € -3,0 %
Základné imanie 43 520 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 103 552 € -24,4 %
HV minulých rokov 3 012 957 € -2,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 35 042 € 50,8 %
 
Záväzky 8 726 983 € -2,9 %
Dlhodobé záväzky 189 846 € 38,8 %
Krátkodobé záväzky 5 690 830 € 1,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 425 914 € -28,7 %
Bankové úvery krátkodobé 2 369 830 € -7,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 50 563 € -55,8 %
 
Časové rozlíšenie 13 581 € -42,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?