SUNFLOWER s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SUNFLOWER s.r.o.
Sídlo:
Alžbetínske nám. 328
92901 Dunajská Streda
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/11135/T
Od 21.8.1998, posledná zmena 22.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jozef Bartalos
IČO:
36228974
DIČ:
2020196761

IČ DPH:

SK7120001658
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2021
SK NACE (RÚZ):
46210 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
Základné imanie:
500 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Bernadeta Bartalosová (50,0%)
  • Ing. Jozef Bartalos (29,97%)
  • Ing. Jozef Bartalos (20,03%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma SUNFLOWER s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 69 240 485 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,57%. Dosiahnutý zisk po zdanení 944 210 EUR poklesol medziročne o 3 283 503 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 79,2% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 55 133 650 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 157 273 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 3%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 142,9%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,03%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 19,34%.

Absolútne ukazovatele

69 611 301 €

5,1 %

2 345 737 €

-64,2 %

21 011 591 €

2,3 %

7 617 076 €

11,9 %

5 504 505 €

19,6 %

Relatívne ukazovatele

3.39 %

-6,5 %

5.08

-6,3

4.49 %

-16,1 %

63.75 %

-3,1 %

0.89

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 55 133 650 € -5,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 14 106 835 € 74,0 %
Zmena stavu zásob -7 729 € 92,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 52 976 377 € 4,0 %
Náklady na materiál, energie 12 640 226 € 142,9 %
Služby 2 406 068 € 4,0 %
Pridaná hodnota 2 345 737 € -64,2 %
Osobné náklady 462 108 € -19,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 429 322 € -0,3 %
Opravné položky -1 039 821 € -185,7 %
Ostatné výnosy 29 353 € 41,5 %
Iné prevádzkové náklady 101 366 € 12,1 %
Zisk z predaja majetku 40 156 € -7,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 326 619 € -75,6 %
HV z finančnej činnosti -122 956 € -53,3 %
z toho Nákladové úroky 115 727 € 87,6 %
HV pred zdanením 1 203 663 € -77,6 %
Daň 259 453 € -77,1 %
HV po zdanení 944 210 € -77,7 %
EBITDA 580 133 € -90,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 011 591 € 2,3 %
 
Neobežný majetok 2 966 213 € 23,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 918 463 € 24,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 47 750 € 0,0 %
 
Obežný majetok 18 023 223 € 1,1 %
Zásoby 6 872 580 € -30,1 %
Dlhodobé pohľadávky 4 623 € -98,1 %
Krátkodobé pohľadávky 10 904 321 € 47,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 241 699 € -35,1 %
 
Časové rozlíšenie 22 155 € -93,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 011 591 € 2,3 %
 
Vlastné imanie
7 617 076 € 11,9 %
Základné imanie 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 88 810 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 084 056 € 206,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 944 210 € -77,7 %
 
Záväzky 13 387 890 € -2,5 %
Dlhodobé záväzky 368 582 € 31,7 %
Krátkodobé záväzky 10 903 817 € -6,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 470 865 € 258,7 %
Bankové úvery krátkodobé 1 625 808 € -3,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 18 818 € -17,2 %
 
Časové rozlíšenie 6 625 € -31,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?