SUNFLOWER s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SUNFLOWER s.r.o.
Sídlo:
Alžbetínske nám. 328
92901 Dunajská Streda
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/11135/T
Od 21.8.1998, posledná zmena 22.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jozef Bartalos
IČO:
36228974
DIČ:
2020196761

IČ DPH:

SK7120001658
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2021
SK NACE (RÚZ):
46210 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
Základné imanie:
500 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Bernadeta Bartalosová (50,0%)
  • Ing. Jozef Bartalos (29,97%)
  • Ing. Jozef Bartalos (20,03%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma SUNFLOWER s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 66 217 345 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 39,4%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 227 713 EUR vzrástol medziročne o 1 478 970 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 87,76% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 58 109 912 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 192 927 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 66,57%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 14,0%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,5%.

Absolútne ukazovatele

66 213 656 €

38,7 %

6 550 683 €

37,8 %

20 543 275 €

14,3 %

6 804 279 €

74,6 %

4 603 491 €

97,5 %

Relatívne ukazovatele

9.89 %

-0,1 %

11.43

2,9

20.58 %

5,3 %

66.88 %

-11,4 %

0.61

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 58 109 912 € 36,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 8 107 433 € 60,8 %
Zmena stavu zásob -97 139 € -170,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 50 916 985 € 37,4 %
Náklady na materiál, energie 5 203 968 € 66,6 %
Služby 2 312 918 € -14,0 %
Pridaná hodnota 6 550 683 € 37,8 %
Osobné náklady 572 926 € 2,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 430 438 € 2,1 %
Opravné položky 1 213 796 € %

Ostatné výnosy 20 750 € -9,8 %
Iné prevádzkové náklady 90 462 € -66,4 %
Zisk z predaja majetku 43 467 € 23,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 442 930 € 52,4 %
HV z finančnej činnosti -80 183 € 5,5 %
z toho Nákladové úroky 61 685 € -5,5 %
HV pred zdanením 5 362 747 € 53,8 %
Daň 1 135 034 € 53,6 %
HV po zdanení 4 227 713 € 53,8 %
EBITDA 5 829 901 € 47,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 543 275 € 14,3 %
 
Neobežný majetok 2 393 615 € 8,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 345 865 € 6,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 47 750 € %

 
Obežný majetok 17 825 806 € 18,3 %
Zásoby 9 834 708 € 2,0 %
Dlhodobé pohľadávky 241 082 € %

Krátkodobé pohľadávky 7 377 749 € 37,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 372 267 € %

 
Časové rozlíšenie 323 854 € -53,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 543 275 € 14,3 %
 
Vlastné imanie
6 804 279 € 74,6 %
Základné imanie 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 88 810 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 987 756 € 255,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 227 713 € 53,8 %
 
Záväzky 13 729 327 € -2,4 %
Dlhodobé záväzky 279 891 € -34,8 %
Krátkodobé záväzky 11 615 698 € 1,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 131 285 € -32,6 %
Bankové úvery krátkodobé 1 679 720 € -14,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 22 733 € -4,1 %
 
Časové rozlíšenie 9 669 € -13,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?