ISTERMEAT a.s.

Historický názov:
  • TAURIS DANUBIUS, a.s.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ISTERMEAT a.s.
Sídlo:
Povodská 14
92901 Dunajská Streda
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10109/T
Od 27.5.1999, posledná zmena 17.6.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Erika Fenesová
  • Réka Világi
IČO:
36232157
DIČ:
2020197047

IČ DPH:

SK2020197047
Podľa §4, registrovaný od 6.8.1999
SK NACE (RÚZ):
10110 Spracovanie a konzervovanie mäsa
Základné imanie:
4 382 414 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma ISTERMEAT a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 62 243 145 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,86%. Dosiahnutý zisk po zdanení 92 278 EUR poklesol medziročne o 289 478 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,26% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 548 887 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 10,14%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 3,05%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 25,32%.

Absolútne ukazovatele

63 844 906 €

9,2 %

5 032 630 €

5,4 %

17 290 883 €

0,8 %

3 463 999 €

2,7 %

-4 351 182 €

2,3 %

Relatívne ukazovatele

8.09 %

-0,2 %

1.48

-0,3

0.53 %

-1,7 %

79.97 %

-0,4 %

0.49

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 427 464 € 36,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 60 815 681 € 7,3 %
Zmena stavu zásob 334 528 € %

Aktivácia 548 887 € 64,3 %
Náklady na predaj tovaru 1 052 665 € 37,8 %
Náklady na materiál, energie 51 381 925 € 10,1 %
Služby 5 659 340 € -3,0 %
Pridaná hodnota 5 032 630 € 5,4 %
Osobné náklady 3 390 972 € 25,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 496 171 € -7,0 %
Opravné položky 9 789 € 150,8 %
Ostatné výnosy 565 050 € 42,0 %
Iné prevádzkové náklady 284 587 € -0,8 %
Zisk z predaja majetku 59 466 € 149,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 475 627 € -22,8 %
HV z finančnej činnosti -330 608 € -238,9 %
z toho Nákladové úroky 316 081 € 267,2 %
HV pred zdanením 145 019 € -72,0 %
Daň 52 741 € -61,4 %
HV po zdanení 92 278 € -75,8 %
EBITDA 1 912 332 € -12,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
17 290 883 € 0,8 %
 
Neobežný majetok 8 395 351 € 0,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 047 089 € -1,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 348 262 € 81,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 875 383 € 1,1 %
Zásoby 2 345 837 € 41,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 6 404 477 € -5,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 125 069 € -66,2 %
 
Časové rozlíšenie 20 149 € -1,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 17 290 883 € 0,8 %
 
Vlastné imanie
3 463 999 € 2,7 %
Základné imanie 4 382 414 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 686 051 € 0,6 %
HV minulých rokov -7 696 744 € 4,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 92 278 € -75,8 %
 
Záväzky 11 714 388 € -8,5 %
Dlhodobé záväzky 429 743 € 7,5 %
Krátkodobé záväzky 10 272 647 € -12,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 861 571 € 60,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 150 427 € 9,1 %
 
Časové rozlíšenie 2 112 496 € 115,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?