DS - CAR, s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DS - CAR, s.r.o.
Sídlo:
Hlavná 49/21
92901 Dunajská Streda
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/11633/T
Od 9.9.1999, posledná zmena 14.4.2022
Štatutárny orgán:
  • Igor Horváth
IČO:
36233510
DIČ:
2020197190

IČ DPH:

SK2020197190
Podľa §4, registrovaný od 15.10.1999
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
557 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Jozef Rácz (99,64%)
  • András Rácz (0,18%)
  • Orsolya Ráczová (0,18%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma DS - CAR, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 58 467 303 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 25,41%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 422 104 EUR vzrástol medziročne o 359 645 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 94,65% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 56 612 068 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 848 209 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 6%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 1,34%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 18,29%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,04%.

Absolútne ukazovatele

59 813 504 €

22,8 %

4 657 555 €

27,1 %

18 161 215 €

31,3 %

4 217 497 €

45,3 %

-1 282 641 €

-133,8 %

Relatívne ukazovatele

7.97 %

0,1 %

2.54

0,4

7.83 %

0,2 %

76.78 %

-2,2 %

0.29

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 56 612 068 € 26,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 855 235 € -1,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 32 754 € 3,6 %
Náklady na predaj tovaru 52 763 859 € 25,6 %
Náklady na materiál, energie 445 524 € 1,3 %
Služby 638 721 € 18,3 %
Pridaná hodnota 4 657 555 € 27,1 %
Osobné náklady 1 832 237 € 5,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 788 146 € 0,2 %
Opravné položky -5 124 € %
Ostatné výnosy 56 774 € -42,1 %
Iné prevádzkové náklady 184 997 € 16,0 %
Zisk z predaja majetku 212 360 € -47,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 120 831 € 43,5 %
HV z finančnej činnosti -302 939 € -147,2 %
z toho Nákladové úroky 130 603 € 63,3 %
HV pred zdanením 1 817 892 € 34,1 %
Daň 395 788 € 35,0 %
HV po zdanení 1 422 104 € 33,9 %
EBITDA 2 691 015 € 44,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 161 215 € 31,3 %
 
Neobežný majetok 7 976 061 € 28,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 429 308 € 3,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 178 € -75,1 %
Dlhodobý finančný majetok 1 546 575 € 100,0 %
 
Obežný majetok 9 617 864 € 30,5 %
Zásoby 6 893 025 € 39,5 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 470 352 € 22,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 254 487 € 1,7 %
 
Časové rozlíšenie 567 290 € 108,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 161 215 € 31,3 %
 
Vlastné imanie
4 217 497 € 45,3 %
Základné imanie 557 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 55 700 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 182 693 € 77,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 422 104 € 33,9 %
 
Záväzky 13 534 232 € 27,8 %
Dlhodobé záväzky 2 339 154 € -9,9 %
Krátkodobé záväzky 11 058 309 € 40,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 136 769 € -0,6 %
 
Časové rozlíšenie 409 486 € 21,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?