BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.

Historický názov:
  • Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
  • ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
  • Boge Slovakia a.s.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.
Sídlo:
Strojárenská 5
91702 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10137/T
Od 3.1.2000, posledná zmena 17.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Jianwei Zhang
  • Sascha Vragolić
  • Sayd Asem Kaifie
IČO:
36235164
DIČ:
2020164861

IČ DPH:

SK2020164861
Podľa §4, registrovaný od 5.1.2000
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
7 141 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma BOGE Elastmetall Slovakia, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 164 876 106 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,12%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 064 997 EUR poklesol medziročne o 1 164 890 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 87,45% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 28,59%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 9,89%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,91%.

Absolútne ukazovatele

184 377 861 €

17,2 %

19 684 984 €

-22,2 %

131 675 108 €

11,0 %

61 635 189 €

3,5 %

29 555 044 €

10,7 %

Relatívne ukazovatele

11.94 %

-5,3 %

0.69

-0,3

1.57 %

-1,2 %

53.19 %

3,4 %

1.22

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 629 412 € -63,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 161 246 694 € 17,7 %
Zmena stavu zásob 654 321 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 3 271 060 € -62,0 %
Náklady na materiál, energie 123 763 637 € 28,6 %
Služby 18 675 719 € 9,9 %
Pridaná hodnota 19 684 984 € -22,2 %
Osobné náklady 28 451 454 € 12,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 656 543 € 13,6 %
Opravné položky 111 084 € %

Ostatné výnosy 18 842 662 € 82,5 %
Iné prevádzkové náklady 1 238 684 € 50,9 %
Zisk z predaja majetku -844 € 13,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 204 064 € -29,9 %
HV z finančnej činnosti -401 777 € -8,3 %
z toho Nákladové úroky 378 213 € 19,5 %
HV pred zdanením 2 802 287 € -33,2 %
Daň 737 290 € -23,7 %
HV po zdanení 2 064 997 € -36,1 %
EBITDA 8 837 508 € -6,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
131 675 108 € 11,0 %
 
Neobežný majetok 64 363 233 € 1,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 64 348 231 € 1,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 15 002 € -31,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 59 025 609 € 19,2 %
Zásoby 21 409 628 € 16,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 35 791 827 € 19,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 824 154 € 49,8 %
 
Časové rozlíšenie 8 286 266 € 44,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 131 675 108 € 11,0 %
 
Vlastné imanie
61 635 189 € 3,5 %
Základné imanie 7 141 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 49 828 748 € 6,9 %
HV minulých rokov 2 600 444 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 064 997 € -36,1 %
 
Záväzky 67 741 708 € 21,3 %
Dlhodobé záväzky 838 998 € -36,9 %
Krátkodobé záväzky 31 145 457 € 45,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 19 341 205 € -10,9 %
Bankové úvery krátkodobé 4 313 163 € 9,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 12 102 885 € 62,6 %
 
Časové rozlíšenie 2 298 211 € -28,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?